Historia
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

Miejski O?rodek Kultury - rys historyczny.

W 1977 roku Przeworski Dom Kultury, przejmuj?c funkcj? Powiatowej Poradni Kulturalno – O?wiatowej, a b?d?c równocze?nie Fili? wojewódzkiego Domu Kultury w Przemy?lu – dzia?alno?? swoj? rozwija w dwóch kierunkach: rozwój kó? i zespo?ów zainteresowa? i organizacja dzia?alno?ci kulturalnej w ?rodowisku, na co zosta? po?o?ony sta?y nadzór nad placówkami kultury by?ego powiatu. Zabezpieczaj?c równocze?nie, przy skromnych mo?liwo?ciach kadrowy instrukta? dla zespo?ów dzia?aj?cych w terenie. Na podstawie zarz?dzenia Wojewody z dnia 29 wrze?nia 1979 roku Przeworski Dom Kultury zostaje przekszta?cony na Miejski O?rodek Kultury.

W dniu 15 stycznia 1980 r. Naczelnik Miasta Przeworska nadaje statut oraz zatwierdza Regulamin Pracy. Postanowienia ogólne Statutu zak?adaj?, ?e Miejski O?rodek Kultury jest pa?stwow? instytucj? programowania, metodyki i organizacji dzia?alno?ci spo?eczno – kulturalnej. Nadzór merytoryczny zosta? podporz?dkowany Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Przemy?lu. Miejski O?rodek Kultury z upowa?nienia Naczelnika koordynuje programowanie dzia?alno?ci oraz doskonalenie wszystkich instytucji i organizacji prowadz?cych dzia?alno?? spo?eczno – kulturaln? na terenie miasta. Celem nadrz?dnym dzia?alno?ci O?rodka jest rozwój i kszta?towanie potrzeb, aspiracji drog? powszechnego i aktywnego uczestnictwa mieszka?ców. Dla w?a?ciwej organizacji pracy Miejskiego O?rodka Kultury tworzy si? dzia?y:

Dzia? Pracy ?rodowiskowej

Dzia? Ksi?gowo?ci

Dzia? Administracyjny

1 stycznia 1985 roku zarz?dzeniem Wojewody Przemyskiego, Miejski O?rodek Kultury zosta? przekszta?cony w Oddzia? Wojewódzkiego Domu Kultury w Przemy?lu. Nadzór nad MOK sprawowany jest przez Wydzia? Kultury i Sztuki Urz?du Wojewódzkiego w Przemy?lu. Po wielu rozmowach oraz staraniach w?adz miasta Przeworska za po?rednictwem radnych Miejskiej Rady Narodowej uznano, ?e Miejski O?rodek Kultury w Przeworsku mo?e funkcjonowa? jako samodzielna placówka, przy niedu?ym wsparciu finansowym przez Urz?d Wojewódzki. Dzi?ki odpowiedniej bazie i przygotowanej zawodowo kadrze od 23 grudnia 1985 roku w Przeworsku funkcjonuje Miejski O?rodek Kultury. Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem 1 stycznia 1986 r.

W dniu 6 lutego 1986 roku Naczelnik Miasta Przeworska Miejskiemu O?rodkowi Kultury nadaje Statut, który w postanowieniach ogólnych celach i zadaniach przypomina akt z roku 1980. Pomimo podporz?dkowania s?u?bowego z Wojewódzkiego Domu Kultury na Naczelnika Miasta Przeworska, struktura wewn?trzna MOK pozostaje taka sama. Za ca?okszta?t dzia?alno?ci zwi?zanej z upowszechnianiem kultury, a zw?aszcza kultywowanie i rozwijanie tradycji kulturalnych twórczo?ci ludowej i folkloru, Wojewoda Przemyski w dniu 8 czerwca 1987 roku nadaje Miejskiemu O?rodkowi Kultury w Przeworsku imi? Oskara Kolberga. Za ca?okszta?t dzia?alno?ci Miejskiego O?rodka Kultury w 2002 roku Kapitu?a przyzna?a wyró?nienie „Ratusz 2002” w kategorii „ Za Zas?ugi Dla Miasta Przeworska ”. Miejski O?rodek Kultury realizuje swoje zadania poprzez :

prowadzenie pracowni artystycznych, zespo?ów, kó? zainteresowa?, upowszechnianie scenicznych programów artystycznych, spotka? autorskich, organizowanie koncertów zamkni?tych i plenerowych, organizowanie przegl?dów, konkursów, festiwali i wystaw w ró?nych dziedzinach sztuki, prowadzenie szkó?ki muzycznej - klasa fortepianu,organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i m?odzie?y,prowadzenie kostiumerni, organizowanie kursów ta?ca, j?zyków obcych i innych,prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej,wspó?prac? z instytucjami kultury, zespo?ami artystycznymi z terenu miasta i kraju, instytucjami o?wiatowymi, zak?adami pracy, fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami spo?ecznymi.

Miejski O?rodek Kultury prowadzi zaj?cia sta?e w nast?puj?cych zespo?ach i ko?ach zainteresowa? :

 • Dzieci?cy Zespó? Ta?ca Ludowego "Jab?oneczka",
 • Zespó? Taneczny "Plus",
 • Dzieci?cy Zespó? Piosenki i Ruchu "Plusik",
 • Rytmika,
 • Szkó?ka muzyczna – klasa fortepianu,
 • Dzieci?cy Zespó? Wokalny "Ósemka",
 • Zespó? Wokalny "Synkopa",
 • Zespó? Wokalny "Synkopa Junior",
 • Ko?o Ceramiki i Batiku,
 • Ko?o Modelarni Lotniczej,
 • Ko?o Modelarni Okr?towej,
 • Przeworska Kapela Podwórkowa "Beka",
 • Grupa "Outsider Blues".

Pod koniec roku 2004r. w MOK-u rozpocz??a dzia?alno?? orkiestra d?ta, która towarzyszy? nam b?dzie w uroczysto?ciach, ?wi?tach pa?stwowych oraz innych imprezach organizowanych na terenie miasta i nie tylko.

 

 

                                                                                                                                                                 XXX LAT MOKxxx_lat_mok.jpg

27 maja 1977 roku odby?o si? uroczyste otwarcie Miejskiego O?rodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Trzydzie?ci lat pó?niej z tygodniowym wyprzedzeniem pod dachem zbudowanego trzy dekady temu budynku MOK odby?y si? uroczysto?ci obchodów XXX-lecia istnienia naszego domu kultury.

Uroczysto?ci zainicjowa?o otwarcie wystawy rysunku satyrycznego znanego przeworskiego rysownika i satyryka Henryka Cebuli, który pierwsz? swoj? wystaw? w Przeworsku otwiera? 35 lat temu, jeszcze przed wybudowaniem obecnej siedziby MOK a który w sposób szczególny zwi?zany jest z naszym o?rodkiem poprzez bogat? dzia?alno?? wystawiennicz?. Podczas otwarcia wystawy g?os zabrali zaproszeni go?cie, pan Leszek Kisiel – zast?pcaca Burmistrza Miasta Przeworsk oraz pani Anna Darecka – Dyrektor Miejskiego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Przeworsku, którzy na r?ce dyrektora MOK pana Andrzeja Kowalskiego z?o?yli podzi?kowania i ?yczenia wszystkim pracownikom MOK z okazji Jubileuszu. Nast?pnie ju? w sali widowiskowej g?os zabra? dyrektor MOK, który wyg?osi? uroczyste przemówienie z okazji jubileuszu po czym rozpocz?? si? koncert, podczas którego wyst?pi?y wszystkie zespo?y artystyczne dzia?aj?ce pod auspicjami MOK. Przy okazji takiego uroczystego wydarzenia nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? symolicznej lampki szmpana oraz jubileuszowego tortu, którymi pocz?stowani zostali zaproszeni go?cie. Uroczysto?ciom towarzyszy?y ekspozycje kó? zainteresowa?: Modelarnii Okr?towej, Modelarni Lotniczej oraz Ko?a Batiku i Ceramiki a na scenie zobaczy? mo?na by?o tak?e prezentacj? multimedialn?, w której prezentowa?y si? grupa fotograficzno – filmowa "ZOOM art" oraz grupa poetycka "NoToPióro" dzia?aj?ce w naszym o?rodku. Ponadto poprzez archiwalne zdj?cia wy?wietlane z projektora pozna? mo?na by?o histori? MOK.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania wszystkim tym, którzy przyczynili si? do obecnego wizerunku naszego o?rodka a tak?e tym, dzi?ki którym mogli?my ?wi?towa? jubileusz XXX-lecia istnienia MOK.

2xxx.jpg

G.M.3xxx.jpg1xxx.jpg

 

h1.jpg

        h2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h3.jpg

  h4.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h5.jpg

Zmieniony ( 21.09.2007. )