Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow klub literacki
NoTo Pióro PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
22.08.2007.

Klub literacki 

Pocz?tek dzia?alno?ci klubu literackiego i powsta?ej w jego ramach grupy poetyckiej "NoToPióro" si?ga listopada roku 2006. Klub powsta? z my?l? zrzeszenia m?odych (i nie tylko) literatów przeworskich chc?cych doskonali? swój warsztat pisarski, podejmowa? wspólne przedsi?wzi?cia jak np. spotkania autorskie, poetyckie czy wreszcie dzieli? si? do?wiadczeniami pisarskimi, wspólnie poddawa? krytyce w?asn? twórczo??. Obecnie grup? stanowi trójka m?odych osób tworz?ca grup? poetyck? "NoToPióro", która zadebiutowa?a 2 lutego 2007r. prezentuj?c si? podczas autorskiego wieczoru poetycko-muzycznego "Rozlany atrament" w restauracji "Terapia". Grupa wspó?organizowa?a równie? program satyryczno - muzyczny "Pi?tek 13-ego", poetycko-muzyczny wieczór z twórczo?ci? Boles?awa Le?miana "Do mg?y i mroku naglisz mnie...",  program poetycko-filmowo-muzyczny "Pami?ci Jacka Kaczmarskiego, a ostatnio "Spotkanie po?wi?cone Markowi Grechucie w pierwsz? rocznic? ?mierci" tak?e w ramach II Przeworskiej Jesieni Artystycznej M?odych wyst?pi?a w programie poetycko -muzycznym "Z gór wo?aniem...". Najcz?stsz? form? dzia?ania klubu jest organizowanie cyklu  tzw. "Spotka? po?wi?conych" wybitnym literatom, poetom, muzykom czy osbowo?ciom.  Grupa przymierza si? do wydania niszowego, niskonak?adowego tomiku poetyckiego. Wszystkich ch?tnych poetów i literatów zapraszamy do klubu.notopiro1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0289.jpg

 

animator - Gabriel Manowiec

 

 

 

 

 

 

 
 
gry19.jpg 

 

Zmieniony ( 24.09.2008. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.