W skrócie

katalog MDZiZ2015
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow KFF ZOOM art
KFF ZOOM art PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
09.01.2012.

Klub fotograficzno – filmowy "ZOOM art"

przebudzenie_-_plakat.jpg

 

  plakatzoomart.jpg

"PRZEBUDZENIE"

PREMIERA 22 PA?DZIERNIKA 2013, GODZ. 19.00

 

- sekcja fotograficzna -

 


Pierwszym krokiem i pewnego rodzaju inauguracj? Klubu fotograficzno - filmowego "ZOOM art" by?a wystawa “3 OKO” m?odych adeptów sztuki fotograficznej realizowana w ramach I Przeworskiej Jesieni Artystycznej M?odych w 2006 roku. W ramach zaj?? klubu prosperuj? dwie sekcje: fotograficzna i filmowa. Grupa fotograficzna zajmuje si? g?ównie fotografi? studyjn? oraz dokumentacyjn?, wykonuj?c minireporta?e fotograficzno-filmowe wydarze? kulturalnych inicjowanych przez MOK. Ponadto dosy? cz?st? praktyk? s? wypady i wyjazdy plenerowe. W czerwcu 2007 roku grupa uczestniczy?a w plenerze fotograficzno - filmowym "OBIEKTYWne Bieszczady", który odby? si? u stóp Chryszczatej, w nieistniej?cej ju? dzisiaj wsi Huczwice, niedaleko Baligrodu w Bieszczadzie, czego rezultatem by?a wystawa, któr? obejrze? mo?na by?o od 29 lutego do 15 marca 2008 roku w Galerii MOK. W ostatnim czasie odby?o si? jeszcze kilka krótszych plenerów bieszczadzkich. Ponadto ka?dy z klubowiczów realizuje swoj? pasj? fotografowania w zupe?nie inny sposób, poruszajac si? w bardzo ró?nych klimatach i poszukiwaniach twórczych. Krótko mówi?c sami indywiduali?ci, co z reszt? wida? na prezentowanych fotografiach. Klub uczestniczy? w V i VIII i IX Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych w Rzeszowie prezentuj?c swoje prace podczas wystaw w WDK w Rzeszowie oraz w Mielcu.


Wystawy w MOK Przeworsk:

"3 OKO"

"Obiektywne Bieszczady"

"Moje miasto, moje korzenie – Przeworsk zza obiektywu fotograficznego"

"Taxidermia – co? o cz?owieku"

"Dobosze"

"Kampania spo?eczna – promujmy swoje miasto"

"Wystawa klubowa KFF ZOOM art"

"Wystawa Rafa?a Czepi?skiego i Kuby Mazurka"


w przygotowaniu:  wystawa w Galerii "Pod Anio?em" w Try?czy, wystawa w Galerii MOK oraz udzia? w XI  Podkarpackich Konfrontacjach Fotograficznych w Rzeszowie

- sekcja filmowa -

 

Udzia? w IV PPASF i V PPASF (Nagroda Publiczno?ci), autorzy b?d? wspó?autorzy kilku filmów fabularnych, w tym: Zamkni?ty ?wiat, Dzie? wyzwolenia, ?ciany, Kungfiarze. G?ówny trzon grupy stanowi dwóch ambitnych "filmorobów" : Jerzy Buczek i Marek Kurek. Jak sami mówi? "Nasza przygoda z filmem zacz??a si? oko?o 10 lat temu a zwi?znane to by?o z fascynacj? wschodnimi sztukami walki". Sztuki filmowej uczyli si?: ogl?daj?c filmy takich re?yserów jak. S. Spielberd. J. Cameroon, R. Pola?ski i inni przenosz?c dobre wzorce i ich modyfikacje do swoich filmów, uczestnicz?c w warsztatach filmowych a tak?e studiuj?c wnikliwie literatur? dotycz?c? "filmoróbstwa". "W twórczo?ci filmowej nie ograniczamy si? tylko do jednego gatunku, jednak?e jeste?my mi?o?nikami kina akcji, a szczególnie filmów z Brucem Lee i Jackie Chanem. Dobry film to w naszym przekonaniu: dobra fabu?a, niebanalna tre??, dobrze dobrana muzyka oraz to, ?eby film by? interesuj?cy dla widza pod ka?dym wzgl?dem, zarówno od strony technicznej jak i przekazu". Obecnie trwaj? prace monta?owe filmu "Przebudzenie" oraz przygotowania do kolejnej produkcji.

filmy na You Tube:

Warcaby

Wygra? ze ?mierci? - part I

 Wygra? ze ?mierci? - part II

link do artyku?u w Gazecie Jaros?awskiej

 
"PRZEBUDZENIE"

PREMIERA 22 PA?DZIERNIKA 2013, GODZ. 19.00

 

  polecamy - Wspieram Kultur? - film Gwiady w Czerni Stanis?awa M?derka

 

zdj?cia z planu filmu "Desperaci"

1kff.jpg

2kff.jpg

3kff.jpg

4kff.jpg

5kff.jpg

6kff.jpg

7kff.jpg

 

Animatorem klubu jest Gabriel Manowiec

Zmieniony ( 18.12.2013. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.