W skrócie

 

LECH DYBLIK - Opowie?? o ?yciu - FOTO

 

 

 

 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Przegl?d Plastyki Przeworskiej
Przegl?d Plastyki Przeworskiej PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
24.09.2008.

afisz_iii_ppp.jpg

PROTOKÓ? JURY

FOLDER III PPP (pdf.) 

Przegl?d Plastyki Przeworskiej jest prezentacj? prac plastycznych ?rodowiska artystycznego Przeworska oraz artystów zwi?zanych z Przeworskiem, tj. tych którzy mieszkaj? w Przeworsku lub jego okolicach oraz tych, którzy st?d pochodz? . Zgodnie z formu?? triennale arty?ci prezentuj? co trzy lata prace dowolnie przez siebie wybrane.
    Niejako reaktywuj?c sze?? lat temu organizowane wcze?niej przez Muzeum w Przeworsku “Salony Plastyki Przeworskiej” pod zmienion? nieco formu?? przegl?du, nazw? i “szyldem  organizatorskim” mieli?my na celu, z komisarzem przegl?du Henrykiem Cebul?,  zintegrowanie ?rodowiska artystycznego Przeworska. Niestety i w tym roku, bior?c pod uwag? liczb? artystów bior?cych udzia? w tej inicjatywie, nie jest to pe?ny przegl?d wszystkich twórców zwi?zanych z Ziemi? Przeworsk?, jednak?e uczestnictwo w przegl?dzie jest decyzj? indywidualn?.
         Trzy lata temu spo?ród 10 artystów prezentuj?cych swoje dzie?a Nagrod? Burmistrza Miasta Przeworska otrzyma?a Kinga Cebula - Manowiec, Nagrod? Starosty Przeworskiego - Andrzej Wi?nica a Nagrod? Dyrektora MOK - Nina Rozpoty?ska. W tym roku jury w sk?adzie: art. plastyk Ewa Hasiak-Gliwa , art. plastyk Tomasz Sroka,  art. plastyk Marek Gliwa oraz art. plastyk Beata Sroka po obejrzeniu 17 prac /zakwalifikowanych  do oceny /wg. regulaminu/ przez organizatora przegl?du/, autorstwa 10 artystów bior?cych udzia? w III Przegl?dzie  Plastyki Przeworskiej  /Anna B?czkowska, Marcin Bednarz, Bartosz Cebula, Kinga Cebula – Manowiec, Przemys?aw Cebula, Magdalena Kut, Henryk Lasek, Magdalena Mach,  Nina Rozpoty?ska, Krzysztof Urban (prace Andrzeja ?ygad?o nie by?y oceniane przez jury z powodu przekroczenia terminu dostarczenia prac do biura Organizatora)/ postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody:

Nagroda Dyrektora MOK

tytu? pracy: „Podró? M” -  rysunek, 70x50 cm
autorstwa Henryka Laska

Nagroda Banku BG? oddzia? w Przeworsku

tytu? pracy: „?ydzi” -  tekturoryt, 100x62 cm
autorstwa Bartosza Cebuli

Nagroda Burmistrza  Miasta Przeworska
 /wybrana przez Burmistrz Miasta Przeworska pani? Mari? Dubrawsk? - Lichtarsk?/

tytu? pracy: „bez tytu?u” – olej, 60x50cm
autorstwa Krzysztofa Urbana
   
     10 czerwca br., czyli drugiego dnia plenerowych imprez organizowanych w ramach Dni Przeworska 2012 w Zaje?dzie „Pastewnik”, odby? si? wernisa? wystawy oraz uroczyste wr?czenie nagród oraz pami?tkowych folderów i dyplomów laureatom oraz pozosta?ym artystom partycypuj?cym w przegl?dzie. Nagrody finansowe wr?czyli: Burmistrz Miasta Przeworska – pani Maria Dubrawska – Lichtarska, dyrektor MOK – pan Andrzej Kowalski oraz dyrektor banku BD?, oddzia? w Przeworsku – pan Rafa? Ryska.. Komisarzem III PPP by? Henryk Cebula, którego prace, podobnie jak i pozosta?ych artystów mo?na by?o ogl?da? w Galerii MOK do 22 czerwca br. Kto nie zd??y? zobaczy? wystawy mo?e w ka?dej chwili obejrze?/pobra? pami?tkowy katalog /w postaci pliku PDF/. Jury podkre?laj?c wysoki poziom artystyczny prac oraz ich ró?norodno?? stwierdzi?o, i? plastyczne przegl?dy ?rodowiskowe promuj?ce miasto i region stanowi? cenn? inicjatyw? dzia?alno?ci kulturalnej MOK w Przeworsku, która powinna by? kontynuowana.  Reasumuj?c, sk?adamy serdeczne podzi?kowania fundatorom nagród a tak?e wszystkim artystom bior?cym udzia? w III PPP. Pozostaje tylko nadzieja, i? kolejne edycje PPP b?d? cieszy? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem „artystów przeworskich” a tak?e „mecenasów kultury”.
          

Sekretarz Przegl?du
Gabriel Manowiec

 

 

 


 

logo_ppp.jpgPrzegl?d Plastyki Przeworskiej jest prezentacj? prac plastycznych ?rodowiska artystycznego Przeworska oraz artystów zwi?zanych z Przeworskiem, tj. tych którzy kiedy? mieszkali w Przeworsku lub mieszkaj? w jego okolicach. Arty?ci prezentowa? b?d? co trzy lata prace dowolnie przez siebie wybrane. Wiadomym jest, ?e nie jest to pe?ny przegl?d wszystkich twórców Przeworska, ale udzia? udzia? w przegl?dzie jest decyzj? indywidualn?. Pierwszy przegl?d w takiej formie odby? si? w 2006 roku. Nagrod? Burmistrza Miasta Przeworsk zdoby? Henryk Lasek. Poprzednio organizowany by? corocznie “Salon Plastyki Przeworskiej” przez Muzeum w Przeworsku i Galeri? “Magnez”. Przegl?d Plastyki Przeworskiej ma na celu zintegrowanie ?rodowiska artystycznego Przeworska i nie ma charakteru konkursu aczkolwiek w ka?dej edycji przyznawana b?dzie Nagroda Burmistrza Miasta Przeworsk dla artysty, który zaprezentuje najbardziej oryginaln? prac? lub dorobek artystyczny. Mamy nadziej?, ?e ta forma przegl?du zaistnieje w ?rodowisku i obok innych prezentacji zbiorowych czy indywidualnych na sta?e zaistnieje w Przeworsku tym samym przyczyniaj?c si? do promocji miasta poprzez powstaj?ce dzie?a wystawiane w galeriach Przeworska ukazuj?c mieszka?com pi?kno poprzez malarstwo, rysunek, rze?b? i inne media.

gABRIEL mANOWIEC

 


 
15.05.2009.

afisz1ppp09.jpg

Arty?ci bior?cy udzia? w II Przegl?dzie Plastyki Przeworskiej proszeni s? o odbiór swoich prac

(MOK pok 24) 

To ju? druga edycja Przegl?du Plastyki Przeworskiej, który ma by?  prezentacj? prac plastycznych ?rodowiska artystycznego Przeworska oraz artystów zwi?zanych z Przeworskiem, tj. tych którzy mieszkaj? w Przeworsku lub jego okolicach oraz tych którzy st?d pochodz? . Zgodnie z formu?? triennale arty?ci prezentowa? b?d? co trzy lata prace dowolnie przez siebie wybrane.

    Niejako wskrzeszaj?c trzy lata temu organizowane wczesniej przez Muzeum w Przeworsku “Salony Plastyki Przeworskiej” pod zmienion? nieco formu?? przegl?du, nazw? i “szyldem  organizatorskim” mieli?my na celu, z poprzednim sekretarzem przegl?du Henrykiem Cebul?,  zintegrowanie ?rodowiska artystycznego Przeworska. Oczywi?cie jak si? okazuje, chocia?by patrz?c na ilo?? artystów bior?cych udzia? w tej inicjatywie, nie jest to pe?ny przegl?d wszystkich twórców zwi?zanych z Ziemi? Przeworsk?, jednak?e uczestnictwo w przegl?dzie jest decyzj? indywidualn?.
         Trzy lata temu spo?ród 10 artystów prezentuj?cych swoje dzie?a Nagrod? Burmistrza Miasta Przeworska otrzyma? Henryk Lasek. W tym roku jury (protokó? jury) w sk?adzie: art. malarz Krzysztof Krzych, art. grafik Dorota Tarnowska oraz art. plastyk Marek Gliwa po obejrzeniu 13 prac /zakwalifikowanych  do oceny wg. regulaminu przez organizatora przegl?du/, autorstwa 10 artystów bior?cych udzia? w II Przegl?dzie  Plastyki Przeworskiej postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody:

Nagroda Burmistrza Miasta Przeworska
tytu? pracy: „Sen o Przeworsku” – olej, 70x58cm
autorstwa Kingi Cebuli - Manowiec

Nagroda Starosty Przeworskiego
tytu? pracy: „bez tytu?u” - olej, 235x190 cm
autorstwa Andrzeja Wi?nicy

Nagroda Dyrektora MOK
tytu? pracy: „Uliczka” -  litografia, 33x24 cm
autorstwa Niny Rozpoty?skiej


     Jury podkre?laj?c wysoki poziom artystyczny prac oraz ich ró?norodno?? stwierdzi?o, i? plastyczne przegl?dy ?rodowiskowe promuj?ce miasto i region stanowi? cenn? inicjatyw? dzia?alno?ci kulturalnej MOK w Przeworsku, która powinna by? kontynuowana. 
          

 Komisarz Przegl?du
Gabriel Manowiec
ppp.jpg

 

Zmieniony ( 21.06.2012. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.