W skrócie

MI?DZYNARODOWY DZIE? ZIEMI I ZDROWIA 2015 - FOTOrelacja
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Spotkania Po?wi?cone
Spotkania Po?wi?cone PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
24.09.2008.
spotkban.jpg

fotgrech.jpg

      Idea tzw. „spotka? po?wi?conych” zrodzi?a si? kilka lat temu podczas pierwszego tego typu spotkania z twórczo?ci? Boles?awa Le?miana "Do mg?y i mroku naglisz mnie..." oraz pierwsz? Stachuriad? "pod wielkim dachem MOK". Spotkania muzyczno-poetyckie po?wi?cone s? wybitnym postaciom ze ?rodowisk literackich, muzycznych, pie?niarskich. Oprócz spotka? ze wspomnianymi wy?ej poetami Boles?awem Le?mianem oraz Edwardem Stachur?, odby?y si? wieczory poetycko-muzyczne po?wi?cone Markowi Grechucie, Jackowi Kaczmarskiemu, Ry?kowi Riedlowi, poetom z gór i pisz?cym o górach oraz Johnowi Lennonowi. Dotychczas spotkania przygotowywane by?y przez grup? poetyck? "NoToPióro" wraz z zespo?em muzycznym.

       10 listopada br. z inicjatywy zespo?u piosenki poetyckiej "W Rzepaq" z okazji 6 rocznicy ?mierci odby?o si? kolejne spotkanie po?wi?cone poecie, pie?niarzowi, kompozytorowi i malarzowi Markowi Grechucie. By?o to drugie ju? spotkanie, w którym, wspominali?my tego wybitnego artyst?. Przed pi?cioma laty, rok po ?mierci Grechuty wraz z przyjació?mi wyst?pi?a w programie poetycko - muzycznym grupa poetycka "NoToPióro". Tegoroczne spotkanie rozpocz??a projekcja filmowego portretu Marka Grechuty "Z pami?tnika mej duszy" zrealizowanego w 1995 roku przez Petro Aleksowskiego. Marek Grechuta debiutowa? z zespo?em Anawa w 1967 roku na VI Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich w Krakowie. Od tamtego czasu artysta wyda? kilkana?cie p?yt i trzy tomiki wierszy. Po projekcji filmowej pos?ucha? mo?na by?o piosenek Marka Grechuty w wykonaniu zespo?u wokalnego Sempre, zespo?u The Formacja oraz "gospodarza" spotkania - zespo?u piosenki poetyckiej "W Rzepaq".

Gabriel Manowiec

  stachuriada_09.jpg

 

Stachuro, Stachuro, ty ju? idziesz gór?,

a nam tu w dolinie, gorzko i ponuro”

A. Garczarek

 

24 lipca br. min??a 30 rocznica ?mierci Edwarda Stachury, w?drowca, poety, prozaika, autora m.in. Wszystko jest poezja, Siekierezady, Si? czy Fabula rasy - rzecz o egoizmie. 3 wrze?nia w przeworskim MOK-u z tej w?a?nie okazji odby?a si? kolejna, czwarta ju? Stachuriada - Piosenki Steda. To kolejne spotkanie z cyklu tzw. „Spotka? po?wi?conych” wybitnym poetom, pisarzom, muzykom czy ogólnie rzecz ujmuj?c niezapomnianym twórcom, których osoby i twórczo?? warto wci?? ocala? od zapomnienia. Wychodz?c naprzeciw wewn?trznemu umi?owaniu poezji i od wielu ju? lat dos?ownemu spotykaniu z twórczo?ci? Steda poprzez wy?piewywanie jego piosenek przy wielu okazjach postanowi?em jaki? czas temu nazwijmy to „napisa?” czy mo?e raczej u?o?y? kilka melodii do s?ów wierszy, poematów czy samych piosenek Stachury podobnie jak czyni?o to wielu interpretatorów tej cz??ci twórczo?ci poety a w?ród nich chyba najwi?ksi, jak chocia?by Marek Ga??zka, Jan Kondrak czy SDM. Do wi?kszo?ci z prezentowanych utworów melodie powsta?y stosunkowo niedawno, jednak?e by?y te? i takie które do tego w?a?nie wieczoru czeka?y na pierwsz? prezentacj?. Nie zabrak?o oczywi?cie, jak sam o nich mówi?, wersji stachurowych czy te? innych mo?e troch? mniej znanych, jak chocia?by Cz?owiek cz?owiekowi Mietka Litwi?skiego, który skomponowa? muzyk? do ca?ej Missy Pagany. Porównuj?c poprzednie stachuriadowe spotkania wydawa? by si? mog?o, i? tegoroczne by?o, mo?na powiedzie? bardziej skromne, gdy? w zasadzie oprócz mojego recitalu nic wi?cej nie by?o. Przypomn?, i? podczas poprzednich Stachuriad prezentowane by?y filmy dokumentalne o Stachurze czy te? filmowa adaptacja Siekierezady Witolda Leszczy?skiego. Jednak?e przecie? nie o ilo?? „atrakcji” tu idzie, ?e tak si? wyra?? ale o sam fakt pami?ci o takich w?a?nie rocznicach i zrobienie czego? w tym kierunku. Z drugiej strony to o t? skromno?? te? czasem warto zawalczy? i da? jej zaistnie? w blistrze i przepychu tego ?wiata. I m.in. z t? te? my?l? czyni?em przygotowania do tego wieczoru. Reasumuj?c znowu trzeba powiedzie?, i? ci??kie to czasy dla poezji, jeszcze ci??sze dla samych poetów, dlatego te? na zako?czenie ponownie odwo?am si? do Andrzeja Garczarka, który pisa? i ?piewa? do poety Piotrowskiego:

 

 

cho?by? krwi? pisa?
wszystkie swoje wiersze
na welinowym glanc papierze
ludzi w anio?ów raczej nie przerobisz
bo ju? poezja ich nie bierze”

Gabriel Manowiec

 

   spotkania_powicone.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idea tzw. „spotka? po?wi?conych” zrodzi?a si? jaki? czas temu podczas pierwszego tego typu spotkania z twórczo?ci? Boles?awa Le?miana "Do mg?y i mroku naglisz mnie..." oraz pierwsz? Stachuriad? "pod wielkim dachem MOK". Spotkania (muzyczno-poetyckie) po?wi?cone s? wybitnym postaciom ze ?rodowisk literackich, muzycznych, pie?niarskich. Spotkania przygotowywane s? przez grup? poetyck? "NoToPióro" wraz z zespo?em muzycznym. Do tej pory odby?o si? kilka spotka?. Oprócz spotka? ze wspomnianymi wy?ej poetami Boles?awem Le?mianem oraz Edwardem Stachur?, odby?y si? wieczory poetycko-muzyczne po?wwi?cone Markowi Grechucie, Jackowi Kaczmarskiemu, Ry?kowi Riedlowi oraz poetom z gór i pisz?cym o górach. W zwi?zku z "Rokiem Zbigniewa Herberta" trwaj? przygotowania do inscenizacji poetycko-teatralno-muzycznej po?wi?conej temu poecie a tak?e spotkanie po?wi?cone Johnowi Lennonowi.

Gabriel Manowiec

Zmieniony ( 03.12.2012. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.