W skrócie

WYGRAJ SUKCES - PÓ?FINA? - FOTOrelacja
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej
Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
24.09.2008.

logo7ppasf.jpg
plakat_viippasf.jpg
aviippasf.jpg

W dniach 17 i 18 listopada br w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku odby? si? VII Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej. Do tegorocznego przegl?du zakwalifikowanych zosta?o 14 filmów: 8 fabu?, 5 dokumentów oraz 1 animacja.

W tegorocznym programie oprócz w?a?ciwego przegl?du zakwalifikowanych filmów znalaz?a si? tak?e wystawa "Wst?p do scenografii" autorstwa Magdaleny Kut, studentki scenografii I roku SUM na ASP w Krakowie, któr? ogl?da? mo?na by?o podczas przerwy kawowo – ciasteczkowo – herbacianej. Filmy prezentowane by?y w kolejno?ci alfabetycznej tytu?ów. Tradycyjnym punktem programu PPASF jest wybór najlepszego filmu przez zgromadzon? publiczno?? i przyznanie Nagrody Publiczno?ci. Tym razem filmem, który najbardziej przypad? do gustu widzom by? film "Sztuka narzekania" Karoliny ?uczak z Wroc?awia. Swoje nagrody przyzna?o tak?e jury, które w sk?adzie: Wac?aw Szewczyk – operator filmowy TVP Warszawa Tomasz Lasek – student filmoznawstwa na UJ w Krakowie oraz Gabriel Manowiec – animator DKF, KFF „ZOOM art” z MOK Przeworsk, po burzliwych naradach postanowi?o, i? laureatem g?ównej nagrody tj. Grand Prix VII PPASF zosta? Stanis?aw Bia?oskórski z Lubina, autor filmu "Cudowny dzie?". Jury przyzna?o tak?e dwie nagrody specjalne: Krzysztofowi Ma?lejakowi z Lubina za zdj?cia do filmu Stanis?awa Bia?oskórskiego z Lubina "Cudowny dzie?" a tak?e „Grupie Otwarte” z Warszawy za scenariusz do filmu fabularnego "S?oiki" Andrzeja Szypulskiego. Pierwszy dzie? przegl?du zako?czy? panel dyskusyjny oraz pracoch?onne obrady jurorów.

W niedzielne popo?udnie odby?a si? uroczysta gala, podczas której odczytany zosta? werdykt jury, wr?czone zosta?y pami?tkowe dyplomy obecnym uczestnikom przegl?du a tak?e przewodnicz?cy jury Wac?aw Szewczyk w kilku zdaniach podsumowa? tegoroczne spotkanie. Na zako?czenie przegl?du zgromadzona publiczno?? obejrza?a filmy laureatów VII PPASF.

Reasumuj?c, wielkie dzi?ki wszystkim tym, dzi?ki którym VII PPASF móg? si? odby?, a szczególnie autorom filmów bior?cych udzia? w przegl?dzie, których zach?camy ju? teraz do udzia?u w kolejnej VIII ju? edycji PPASF. Serdeczne podzi?kowania dla Burmistrza Miasta Przeworsk za obj?cie Patronatem Honorowym VII PPASF a tak?e patronom medialnym: Gazecie Jaros?awskiej, Internetowej Gazecie AKF SAWA, internetowemu portalowi Independent.pl - Polska Kultura Niezale?na, Portalowi Galicjusz.pl oraz gazecie internetowej Twoje Miasto Przeworsk. Serdecznie podzi?kowania dla pana Wac?awa Szewczyka z Warszawy za przewodnictwo w obradach jury a tak?e dla Tomka Laska za pomoc w przygotowaniu przegl?du i udzia? w obradach jury oraz dla Micha?a Religi za pomoc w obs?udze technicznej festiwalu. Laureatom VII PPASF serdecznie gratulujemy a wszystkim uczestnikom ?yczymy powodzenia w kolejnych przegl?dach


Gabriel Manowiec

 
 
 
 

 
plakat_wstepnyvippasf.jpg
 
 
 plakatvippasf.jpg
warsztatyvippasf.jpg
 
 

VI Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej

W dniach 26 i 27 listopada br. w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku odby? si? VI Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej. W tegorocznym programie oprócz w?a?ciwego przegl?du nades?anych filmów znalaz?y si? tak?e warsztaty filmowe prowadzone przez pozna?skiego re?ysera, scenarzyst? i aktora Stanis?awa M?derka, który podczas 3-godzinnej warsztatowej prelekcji poruszy? wiele tematów zwi?zanych z produkcj? filmow?. Oczywi?cie nie sposób w tak krótkim czasie podda? nawet najbardziej pobie?nej analizie wszystkich aspektów zwi?zanych z tzw. „filmoróbstwem”, u?ywaj?c j?zyka Stanis?awa M?derka. St?d te? g?ówna problematyka warsztatów oscylowa?a wokó? efektów specjalnych, monta?u, scen walki oraz podstaw zwi?zanych z operowaniem kamer?.

p3vipaasf.jpg

Na tegoroczny przegl?d nades?anych zosta?o 19 filmów, z czego do przegl?du zakwalifikowanych zosta?o 16, w tym 8 fabu?, 6 dokumentów oraz 2 animacje. Tradycyjnie ju?, swoj? nagrod? przyzna?a zgromadzona Publiczno??, która swoim zwyci?zc? niemal?e jednog?o?nie, okrzykn??a film fabularny Paw?a ?ukomskiego z Warszawy „Zamknij oczy”. Chyba po raz pierwszy w 6 – letniej historii naszego przegl?du, film wybrany przez Publiczno?? zdoby? tak?e najwy?sze uznanie w oczach i pewnie tak?e w sercach jurorów, które w sk?adzie: Stanis?aw M?derek – pozna?ski re?yser, scenarzysta i aktor, Tomasz Lasek – nie?le zapowiadaj?cy si? filmoznawca, obecnie student filmoznawstwa na UJ w Krakowie oraz Gabriel Manowiec – animator Klubu fotograficzno – filmowego „ZOOM art” z MOK Przeworsk, przyzna?o filmowi Paw?a ?ukomskiego Grand Prix VI PPASF. p4vippasf.jpgDrug? nagrod? otrzyma? paradokument „Droga Mistrza” autorstwa Kamila Krukowskiego z Lublina, natomiast laureatami III miejsca zostali Agnieszka Opyt i Dominik Krawczyk z Wroc?awia, autorzy filmu dokumentalnego „Przekraczaj?c siebie” . Jury przyzna?o tak?e dwie nagrody specjalne: za zdj?cia do filmu Emilii Julity Zielonki z Warszawy „Naganowskiego 9/2” a tak?e za pomys?owo??, kreatywno?? i poczucie humoru w prezentowanych filmach autorstwa Bartka Tryzny z Micha?owa. Pierwszy dzie? przegl?du zako?czy? panel dyskusyjny oraz burzliwe obrady jurorów.

W niedzielne popo?udnie odby?a si? uroczysta gala, podczas której szanowne Jury odczyta?o swój werdykt okraszany barwnym i niew?tpliwie fachowym komentarzem przewodnicz?cego jury Stanis?awa M?derka, notabene który wkrótce b?dzie mo?na zobaczy? na witrynie organizatora w przygotowywanym materiale filmowym, oraz wr?czone zosta?y pami?tkowe dyplomy obecnym uczestnikom przegl?du. Niestety, z powodu tego, i? w?ród laureatów nie znalaz? si? nikt z Podkarpacia oraz, ?e nikomu z laureatów nie uda?o si? przyby? do Przeworska, jury nie mog?o wr?czy? nagród zwyci?zcom VI PPASF. Jednak?e zwyci?zcami w pewnym sensie nazwa? nale?y wszystkich którzy nades?ali do nas swoje dzie?a i których filmy mogli?my ogl?da? podczas przegl?du, gdy? wszystkie filmy i ich autorzy zas?uguj? na uznanie i szacunek mimo tego, ?e pod pewnymi wzgl?dami jedne s? lepsze, inne za? nieco gorsze. Na zako?czenie przegl?du zgromadzona publiczno?? obejrza?a filmy laureatów trzech pierwszych nagród VIPPASF.

Reasumuj?c, wielkie dzi?ki wszystkim tym, dzi?ki którym VI PPASF móg? si? odby?, a szczególnie autorom filmów bior?cych udzia? w przegl?dzie, których zach?camy ju? teraz do udzia?u w kolejnej VII ju? ods?onie PPASF. Laureatom serdecznie gratulujemy, pozosta?ym ?yczymy powodzenia w kolejnych przegl?dach. Serdeczne podzi?kowania dla Burmistrza Miasta Przeworsk za obj?cie Patronatem Honorowym VI PPASF oraz ufundowanie nagród, a tak?e patronom medialnym: Gazecie Jaros?awskiej, Internetowej Gazecie AKF SAWA, internetowemu portalowi Independent.pl - Polska Kultura Niezale?na oraz gazecie internetowej Twoje Miasto Przeworsk. Wielkie dzi?ki Tomkowi Laskowi za pomoc w przygotowaniu przegl?du i udzia? w obradach jury oraz Micha?owi Relidze za obs?ug? techniczn? festiwalu. Na koniec s?owa podzi?kowania dla Staszka M?derka, który wreszcie:) w tym roku zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? w Przeworsku, miejmy nadziej?, i? PPASF wejdzie od tej pory na sta?e w kalendarz tego naprawd? zapracowanego filmowca (przy okazji ?yczymy Mu ?eby „Gwiazdy w czerni” wreszcie ujrza?y ?wiat?o dzienne i pó?mrok sal kinowych w Polsce i za granic?) i b?dziemy mogli go go?ci? w kolejnych edycjach Przeworskiego Przegl?du Amatorskiej Sztuki Filmowej.


Gabriel Manowiec

kierownik PPASF

FOTORELACJA - Jolka Sagan - Thomas 

 
 
 plakat_vppasf1.jpg
 

V Jubileuszowy Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej odby? si? w sobot?, 20 listopada od godziny 15.30 w sali widowiskowej Miejskiego O?rodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Na przegl?d nades?anych zosta?o 40 filmów z czego 34 filmy zosta?y zakwalifikowane do przegl?du (8 dokumentów, 8 animacji i 18 fabu?). Z roku na rok nadsy?anych jest coraz wi?cej filmów przez co przegl?d cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród twórców kina off'owego z ca?ej Polski. Podobnie jak w ubieg?ym roku wyboru najlepszych filmów dokona?a nie tylko zgromadzona publiczno??, której w tym miejscu nale?? si? serdeczne podzi?kowania za przybycie oraz przyznanie Nagrody Publiczno?ci (12 g?osów z po?rdód 40 oddanych kart do g?osowania) filmowi Wygra? ze ?mierci? autorstwa Jerzego Buczka & Marka Kurka /The Movie Brothers/ ze ?wi?toniowej, ale tak?e jury, które w sk?adzie: Wac?aw Szewczyk – operator filmowy TVP, AKF „Sawa” Warszawa, Andrzej Kowalski – dyrektor MOK Przeworsk, Joanna Kozak – Klub fotograficzno – filmowy „Oczami m?odych” - ZSOiZ w Przeworsku (w tegorocznym Jury mia? zasiada? tak?e Pan Stanis?aw M?derek, znany twórca kina niezale?nego, autor wielu popularnych reklam TV, jednak z powodów zawodowych niestety nie uda?o mu si? do nas dotrze?, czego bardzo ?a?owa? w przes?anym do nas mailu maj?c jednak?e nadziej? na przyjazd do Przeworska w nast?pnym roku) przyzna?o nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia. Nagrod? G?ówn? w kategorii Film fabularny za film Dialog otrzyma? Mariusz Owczarek z Elbl?ga, który tak?e otrzyma? Nagrod? G?ówn? za Film animowany L?nienie, natomiast Nagroda G?ówna za Film dokumentalny Basen przypad?a Krzysztofowi Nowickiemu z Bydgoszczy. Ponadto jury przyzna?o 3 wyró?nienia: Wyró?nienie za zdj?cia dla filmu Pan od historii Przemys?awa Filipowicza z Boles?awca, Wyró?nienie za re?yseri? dla filmu Ja, cz?owiek w kapeluszu i mój brat Micha?a ?ukowicza z Katowic oraz Wyró?nienie za scenariusz dla filmu Ostatni husarz Irexa Janiona z Przemy?la. Za najlepszy film – Grand Prix V PPASF – uznany zosta? obraz Stanis?awa Bia?oskórskiego z Lubina W bia?ej kopercie, który, jak to podkre?la? przewodnicz?cy jury Wac?aw Szewczyk, by? filmem najlepiej zrobionym pod ka?dym wzgl?dem. Jury w swoim werdykcie podkre?la?o bardzo zró?nicowany poziom zarówno artystyczny jak i techniczny prezentowanych filmów czego odzwierciedleniem s? przyznane nagrody i wyró?nienia.

vppasf8.jpgReasumuj?c, jeszcze raz wielkie dzi?ki wszystkim tym, dzi?ki którym V PPASF móg? si? odby?, a szczególnie autorom filmów bior?cych udzia? w przegl?dzie, których zach?camy ju? teraz do udzia?u w kolejnej VI ods?onie PPASF. Laureatom serdecznie gratulujemy, pozosta?ym ?yczymy powodzenia w kolejnych przegl?dach. Serdeczne podzi?kowania dla Burmistrza Miasta Przeworsk za obj?cie Patronatem Honorowym V PPASF, oraz patronom medialnym: Gazecie Jaros?awskiej, Internetowej Gazecie AKF SAWA oraz internetowemu portalowi Independent.pl - Polska Kultura Niezale?na. Na koniec jeszcze raz zach?cam wszystkich twórców kina niezale?nego vel amatorskiego vel off'owego do zg?aszania swych dzie? na nasz kolejny przegl?d.

 


Gabriel Manowiec
kierownik przegl?du
 

fotorelacja  

 
 
logoiv_ppasf.jpg

IV Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej za nami. W sobot?, 14 listopada od godziny 15-ej w sali widowiskowej Miejskiego O?rodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zobaczy? mo?na by?o 22 filmy: 11 filmów fabularnych, 9 dokumentalnych oraz 3 animacje. 6 filmów nie zosta?o dopuszczonych do przegl?du: 4 ze wzgl?du na przekroczenie regulaminowego czasu 20 minut, 2 zosta?y odrzucone ze wzgl?du na to, ?e zgodnie z regulaminem mo?na by?o zg?osi? tylko 1 film w jednej kategorii a dwóch autorów zg?osi?o po 2 filmy. Jak wida? z roku na rok przegl?d cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem w?ród twórców kina off'owego z ca?ej Polski. W tym roku wyboru najlepszych filmów dokona?a ju? nie tylko sama zgromadzona publiczno??, w tym miejscu serdeczne podzi?kowania dla wszystkich mi?o?ników kina niezale?nego, którzy go?cili na przegl?dzie i przyznali Nagrod? Publiczno?ci, a któr? w tym roku otrzyma? Bartek Cebula z Przeworska za animacj? „Homicida”, ale tak?e jury, które przyzna?o 4 wyró?nienia dla: Dawida Ci?laka z Sosnowca za film „Ludzie go?cinni vol.1”, Kamila Brzózki z Warszawy za film „Nowy etap”, Piotra Struczyka z AKF „Chemik” O?wi?cim za film „Kompozytor” oraz Jaros?awa Wilczaka równie? z AKF „Chemik” O?wi?cim za film „Shoah business”

plakativppasf.jpgPonadto jury wy?oni?o laureata Nagrody Burmistrza Miasta Przeworsk, którym zosta? Grzegorz Gawron z AKF „Chemik” O?wi?cim, autor filmu „Wyspa” oraz bezapelacyjnego zwyci?zc? ca?ego przegl?du Bartosza Kruhlika z Lubska, autora filmu „Jutro”, który oprócz nagrody finansowej otrzyma? statuetk? Grand Prix IV Przeworskiego Przegl?du Amatorskiej Sztuki Filmowej.
           Jury w swoim werdykcie podkre?la?o bardzo zró?nicowany poziom zarówno artystyczny jak i techniczny prezentowanych filmów. Co cieszy, to fakt, i? w dobie coraz bardziej powszechnego dost?pu do coraz lepszego sprz?tu, przy pomocy którego mo?na i nakr?ci? i zmontowa? materia? filmowy coraz wi?cej m?odych ludzi zabiera si? za tworzenie swoich opowie?ci filmowych kreuj?cych ich spojrzenie na ?wiat, problemy, ludzi. Z drugiej strony owe opowie?ci nie zawsze s? do ko?ca przemy?lane i dobrze zrealizowane. Strona techniczna cz?sto budzi wiele zastrze?e? ale s? to tylko filmy amatorskie i "Bóg wie czego" nie mo?na od nich przecie? wymaga?. Jednak najwa?niejsze jest chyba przes?anie tworzonych dzie?, które w sposób interesuj?cy i zmuszaj?cy do jakiej? tam refleksji mówi?yby nam o czym? wa?nym. A je?li doda? do tego dobry monta?, „fajne” zdj?cia oraz poprawne ud?wi?kowienie filmu (co jest chyba najgorsz? „zmor?” filmów amatorskich), droga do sukcesu wydaje si? ju? bliska. Podczas IV PPASF najbli?szy owego „idea?u” by? bez w?tpienia Bartosz Kruhlik, który w taki w?a?nie sposób opowiedzia? nam histori? o swojej babci, której narracja o swoim ?yciu niejako zmusza widza do wielu, mo?na powiedzie? filozoficznych pyta? o Byt, Boga, Jutro...

Reasumuj?c, jeszcze raz wielkie dzi?ki wszystkim tym, dzi?ki którym IV PPASF móg? si? odby?, a szczególnie autorom filmów bior?cych udzia? w przegl?dzie, których zach?camy ju? teraz do udzia?u w jubileuszowej V ods?onie PPASF. Laureatom serdecznie gratulujemy, pozosta?ym ?yczymy powodzenia w kolejnych przegl?dach. Serdeczne podzi?kowania dla Burmistrza Miasta Przeworsk za obj?cie Patronatem Honorowym IV PPASF, oraz patronom medialnym: Gazecie Jaros?awskiej, Internetowej Gazecie AKF SAWA oraz internetowemu portalowi Independent.pl - Polska Kultura Niezale?na. Ponadto zdaj?c sobie spraw?, i? ocenianie filmów fabularnych razem z dokumentalnymi nie jest najlepszym rozwi?zaniem mam nadziej?, i? w roku nast?pnym rozdzielimy te kategorie tak?e w ocenie i nagrodach. Je?li chodzi o animacje to wiem, ?e jest coraz wi?cej twórców i w tej dziedzinie sztuk wizualnych, jednak?e w ?wiecie filmu amatorskiego nie jest to jeszcze tak popularny jak fabu?a czy dokument rodzaj twórczo?ci filmowej, wymagaj?cy z pewno?ci? tak?e plastycznego przygotowania. Na koniec jeszcze raz zach?cam wszystkich twórców kina niezale?nego vel amatorskiego vel off'owego a szczególnie autorów filmów animowanych do zg?aszania swych dzie? na nasz kolejny przegl?d.

 

stativppasf.jpg Gabriel Manowiec
kierownik przegl?du

 
 
 
   
relacja w TVP Rzeszów - 16 listopada (poniedzia?ek) - godz 17.30
oraz do obejrzenia tutaj
 
 
 
 
 
 

fotorelacja - aska&jolka

 

 

 

 

PPASF - „Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej”

  PROTOKÓ? III PPASF

iiippasf_plakat.jpg

  

Tegoroczna, trzecia ju? edycja Przeworskiego Przegl?du Amatorskiej Sztuki Filmowej odby?a si? 29 listopada od godziny 15 - ej w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku. Nades?anych zosta?o 14 amatorskich filmów (w tym 4 animacje), spo?ród których zgromadzona publiczno?? wybra?a najlepsze. W kategorii FILM (dokumentalny, fabularny, reporta?) publiczno?? w liczbie 31 osób (liczba zwróconych kart do g?osowania) wybra?a oraz przyzna?a NAGROD? PUBLICZNO?CI obrazowi „Klej”zrealizowanemu przez Przemys?awa Filipowicza z Boles?awca, który przypomnijmy, w roku ubieg?ym zdoby? Grand Prix przegl?du za film „Pan Chlebek”.

W kategorii ANIMACJA Nagrod? Publiczno?ci otrzyma? Bartek Cebula z Kff ZOOM art z MOK Przeworsk za animacj? „Kalamazoo”. Ponadto po raz pierwszy zosta?a przyznana NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO FILMU Z PODKARPACIA równie? wybierana g?osami zgromadzonego audytorium, któremu w tym miejscu wielkie dzi?ki za przybycie i g?osowanie, bo przecie? to Wasze g?osy wy?oni?y zwyci?zców. Nagrod? t? zdoby?y Anna B?czkowska i Aleksandra St?cel z Kff ZOOM art z MOK Przeworsk za film „Przeworsk nasz”.

 

 

Najlepszym filmem III PPASF okaza? si? film DYMY zrealizowany przez Irexa Janiona z Zwellinder Film Group z Przemy?la, który jednog?o?n? decyzj? jury w sk?adzie: 

Wac?aw Szewczyk - AKF SAWA Warszawa

Gabriel Manowiec - MOK Przeworsk

Agata Lewko - MOK Przeworsk 

stat_iiippasf.jpg

zdoby? GRAND PRIX III PPASF. Jednak?e podzi?kowania i s?owa uznania nale?? si? ca?ej ekipie ZFG z Przemy?la, która rokrocznie nadsy?a filmy na nasz przegl?d uczestnicz?c tak?e w festiwalu W tym roku, nie wiem, by? mo?e nie licz?c na nagrod? (sic.!), a mo?e z powodu niefortunnego terminu przegl?du tj. w dniu andrzejkowych ostatków, nie by?o delegacji z Przemy?la, a szkoda gdy? nie mogli?my wr?czy? nagrody oraz statuetki III PPASF zwyci?zcy. Po projekcjach filmów konkursowych podczas zliczania g?osów oraz obrad jury wy?wietlone zosta?y filmy laureatów poprzednich edycji tj. film Toples z ZFG z Przemy?la laureata I PPASF oraz film wspomnianego wy?ej Przemys?awa Filipowicza z Boles?awca ”Pan Chlebek” laureata Grand Prix II PPASF. Ponadto zaprezentowany zosta? krótki trailer filmu „W?skim torem”zrealizowanego przez Klub fotograficzno - filmowy kff ZOOM art z MOK Przeworsk.


Laureatom serdecznie gratulujemy ?ycz?c dalszych sukcesów a wszystkim autorom filmów bior?cych udzia? w naszym przegl?dzie bardzo dzi?kujemy i zapraszamy do udzia?u w kolejnych edycjach Przeworskiego Przegl?du Amatorskiej Sztuki Filmowej

Serdeczne podzi?kowania nale?? si? te? fundatorom nagród czyli Dyrektorowi MOK oraz Burmistrzowi Miasta Przeworsk a tak?e patronom medialnym: portalowi internetowemu INDEPENDENT – Polska Kultura Niezale?na (http://www.independent.pl/), Portalowi internetowemu Mlodyturysta.pl (http://www.mlodyturysta.pl/) oraz gazecie internetowej Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA z Warszawy (http://www.akfsawa.com ) a szczególnie panu Wac?awowi Szewczykowi - Redaktorowi Naczelnemu Gazety AKF SAWA - "Non Profi News", który po raz drugi przyby? na nasz przegl?d i jako cz?onek jury przyznaj?cego Grand Prix III PPASF zechcia? dokona? krótkiego podsumowania przegl?du i prezentowanych filmów.


Reasumuj?c chcia?bym przywo?a? s?owa podsumowania z roku poprzedniego podkre?laj?ce to, i? formu?a oceniania filmów wy??cznie przez zgromadzon? publiczno?? nie jest najlepsza i obiektywna. I po raz kolejny mam nadziej?, a w tym roku tak?e wiar?, i? w kolejnych edycjach przegl?du zostanie wreszcie powo?ane kompetentne jury, które dokona fachowej oceny prezentowanych filmów a Nagroda Publiczno?ci b?dzie z pewno?ci? cennym uzupe?nieniem w?a?ciwego werdyktu.


Gabriel Manowiec – kierownik przegl?du                  

  fotorelacja - Agatta

Patronat Medialny:   logo_mlodyturysta.pl_2.jpg

 

akf_sawa.jpg

                                                                       independentlogo.jpg           

 

 


 
 

Historia

Od 2006 roku w MOK w Przeworsku organizowany jest „Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej”. Idea przegl?du zrodzi?a si? pod wp?ywem równie? nowo powsta?ego w 2006 roku Dyskusyjnego Klubu Filmowego „ma?e kino WIELKIE FILMY”. Okaza?o si?, i? zainteresowanie filmem, oczywi?cie tym bardziej ambitnym, jest dosy? du?e a z ka?dym DKF-owym seansem liczba widzów wzrasta?a. St?d te? zrodzi? si? pomys? zorganizowania przegl?du filmów amatorskich, który po raz pierwszy odby? si? 16 wrze?nia 2006 roku. Na przegl?d zg?oszonych zosta?o 16 filmów (15 na cyfrowych no?nikach oraz 1 na no?niku VHS) autorów z ró?nych stron Polski, jednak?e z przewa?aj?c? liczb? filmów z Podkarpacie oraz kilka filmów tzw. „bonusowych”, wype?niaj?cych przestrze? wytworzon? w trakcie zliczania g?osów oddanych przez publiczno??, która po obejrzeniu 16 ró?nych gatunkowo i tematycznie filmów zg?oszonych do przegl?du wybra?a film zrealizowany przez przemysk? grup? filmow? Zwellinder Film Group pt. „Toples”. Zwyci?zcy otrzymali statuetk? I PPASF, zaprojektowan? przez Henryka Cebul? a wykonan? przez Ryszarda Jab?o?skiego z Jaros?awia oraz nagrod? pieni??n? ufundowan? przez MOK oraz Urz?d Miasta Przeworsk. Ponadto wyró?niono dwa filmy, które równie? wysoko zosta?y ocenione przez zebrane, dosy? liczne, jak na Przeworsk, audytorium, a mianowicie „Kobiety” film Adama Uryniaka z Rzeszowa oraz „KK” Paw?a ?ukomskiego z Bia?ej Podlaskiej. Rok pó?niej odby? si? II Przeworski Przegl?d Amatorskiej Sztuki Filmowej. Zgromadzona publiczno??, po obejrzeniu filmów zg?oszonych do przegl?du w kategorii FILM (dokumentalny, fabularny, reporta?) wybra?a oraz przyzna?a NAGROD? PUBLICZNO?CI obrazowi zrealizowanemu przez Miko??ja Walenczykowskiego z Bydgoszczy pt. „Kilka stopni ni?ej?”. Ponadto wyró?niono cztery filmy, a mianowicie humorystyczny ERO - WYK?AD autorstwa Irexa Janiona z przemyskiej grupy filmowej Zwellinder Film Group, POLSKI WEEKEND - autora z Chorzowa kryj?cego si? pod pseudonimem“Jaszczur”, sensacyjna fabu?a DOLINIARZE Paw?a ?ukomskiego z Bia?ej Podlaskiej oraz, mo?na powiedzie?, klimatyczna, poetycko-humorystyczna opowie?? BALLADA O MAJTKU BO?YM Karola Godka z Jas?a. Natomiast w kategorii ANIMACJA publiczno?? wyró?ni?a film BUKOWSKI autorstwa Tomasza Boniewskiego z ?odzi oraz, nie przyznaj?c I nagrody, wybra?a 2 filmy

STANIS?AW WYSPIA?SKI Aleksandry Toczek z ZSP w Jaros?awiu i ... (trzy kropki) Bartka Cebuli z Klubu Fotograficzno-Filmowego ZOOM art (MOK Przeworsk), które exeqwo zaj??y II miejsce.

Jednak?e najwa?niejsz? nagrod? czyli GRAND PRIX II PPASF czyli statuetk? II PPASF bezapelacyjnie zdoby? film PAN CHLEBEK Przemys?awa Filipowicza z Boles?awca.

Reasumuj?c nale?y podkre?li?, i? zdaj?c sobie spraw? z niezbyt szcz??liwej i nie zawsze obiektywnej formu?y oceniania filmów tylko i wy??cznie przez zgromadzon? publiczno?? mam nadziej?, i? w kolejnych edycjach przegl?du zostanie powo?ane kompetentne jury, które dokona fachowej oceny prezentowanych filmów a Nagroda Publiczno?ci b?dzie tylko, z pewno?ci?, cennym uzupe?nieniem w?a?ciwego werdyktu.

Gabriel Manowiec

Zmieniony ( 03.12.2012. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.