W skrócie

SOLO DANCE 2015 - FOTO
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Przeworska Jesie? Artystyczna M?odych PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
24.09.2008.

FOTORELACJA

 

 
24.09.2014.
 
 
logo_vipjam.jpg
 
 
 
 

alogopjam.jpg

 

 

Od sze?ciu  ju? lat MOK w Przeworsku organizuje przegl?d twórczo?ci m?odzie?owej Przeworska Jesie? Artystyczna M?odych. G?ównym celem tej inicjatywy jest promocja i popularyzacja wszelkiej dzia?alno?ci artystycznej (muzyka, literatura/poezja, plastyka, teatr, taniec, itp.) m?odzie?y powiatu przeworskiego, umo?liwienie m?odym twórcom prezentacji w?asnego dorobku artystycznego, pobudzenie m?odych ludzi do dzia?a? artystycznych i odkrywanie talentów artystycznych i twórczych inspiracji. Po?rednim celem jest tak?e aktywizacja m?odzie?y, zach?canie do poszukiwa? twórczych, po?rednio tak?e organizacja czasu wolnego m?odzie?y przeworskiej, zarówno tej która b?dzie si? prezentowa? jak i tej, która b?dzie dopingowa? i uczestniczy? w prezentacjach jako widzowie, audytorium, nast?pnie b?dzie to tak?e mo?liwo?? poszerzenia oferty kulturalnej miasta, pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych, o?ywienie kulturalno – twórcze m?odzie?y i mieszka?ców miasta Przeworska. Wielu m?odych ludzi tworzy w ró?nych dziedzinach sztuki i kultury nie maj?c szans na zaprezentowanie swoich umiej?tno?ci i talentów. St?d te? pomys? zorganizowania przegl?du mniej lub bardziej amatorskiej twórczo?ci m?odych ludzi zamieszkuj?cych Przeworsk i okolice.

 

Przegl?d ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich m?odych ludzi (do 30 roku ?ycia), którzy chcieliby zaprezentowa? si? w jakiejkolwiek szeroko rozumianej dziedzinie artystycznej. W za?o?eniach wydarze? artystycznych planowane jest zorganizowanie i pomoc zg?oszonym osobom w ich prezentacjach. I tak np. w przypadku plastyków prezentacje maj? charakter wystawy, pokazu, wernisa?u, w przypadku muzyków jest to koncert, recital, wieczór piosenki autorskiej, itd. W zwi?zku z tym, i? przegl?d organizowany jest w porze jesiennej prezentacje zazwyczaj odbywaj? si? ko?ca wrze?nia do ko?ca listopada cho? zdarza si?, i? „przeci?gaj? si?” nawet do wiosny . Do tej pory podczas  PJAM zaprezentowali si? m.in.: grupa poetycka NoToPióro w programie poetycko-muzycznym „Z gór wo?aniem”, Anna Niemiec - wystawa fotograficzna AKT, studenci ISP UR – wystawa fotograficzna „Czego nauczy? nas pan Pisarek?”, grupa poetycka NoToPióro w autorskim wieczorze poetycko-muzycznym „Rozlany atrament”, Grzesiek Kojder oraz Rafa? Czepeq Czepi?ski – wystawa fotograficzna „3 OKO”, m?odzie? z czterech stron Przeworska – Poetycko – muzyczny wieczór z twórczo?ci? Boles?awa Le?miana „Do mg?y i mroku naglisz mnie...”,  Anna Kardasz – wystawa „Dialog” (ikony + rysunek) i inni.
Gabriel Manowiec

prezentacja_16.12.jpg

zaduszki_-_koncertt.jpg

namioty_z_papieru.jpg

plakat_pjam.jpg

plaakat_pjam_pis.jpg

Zmieniony ( 15.12.2014. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.