Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi
Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
24.09.2008.


 
 
 
PROTOKÓ? JURY KONKURSU PLASTYCZNEGO

CZ I.       CZ. II
 
PROTOKÓ? JURY KONKURSU
 FORM ARTYSTYCZNYCH KREATYWNEGO RECYKLINGU
 
CZ. I            CZ. II
 
 
 
 
Wszelkich informacji na temat w/w przedsi?wzi?cia udziela p. Gabriel Manowiec tel (016) 648 79 11, wew. 21, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub p. Justyna Ka?amarz tel.   (016) 648 79 01, e-mail:  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   
 

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku to g?ówni organizatorzy przeworskich obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2015. Tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi by?y cz??ci? ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej nt. odnawialnych ?róde? energii – "Z energi? zmie?my ?ród?a". Natomiast has?em przewodnim ?wiatowego Dnia Zdrowia by?a w tym roku tematyka zwi?zana z bezpiecze?stwem ?ywno?ci. Obchody odby?y si? 29 kwietnia br. w przeworskim MOK-u.

Tegoroczne obchody rozpocz?li?my od organizowanego od kilku ju? lat konkursu ma?ych form teatralnych, który ocenia?o jury w sk?adzie: Ryszard Trelka – Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, Witold Adrian – kierownik referatu GGGRO? Urz?du Miasta Przeworska, Bo?ena Siwiecka z przeworskiego MOK-u oraz Klaudia Krupa ze Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Po obejrzeniu prezentacji 3 grup konkursowych w I kategorii wiekowej /dzieci przedszkolne/ jury postanowi?o, i?: I miejsce otrzyma grupa "Promyczki" z Przedszkola Sióstr Mi?osierdzia w Przeworsku za przedstawienie "?wie?o posprz?tane". II nagroda trafi?a do grupy "Pajace, smerfy" z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku za pantomim? "Wiatraki i s?o?ce". Na najni?szym III stopniu podium stan??y dzieci z grupy "Pere?ki" z Przedszkola Niepublicznego pn. "Ochronka ?w. Józefa" z Nowosielec za spektakl "Bezpiecze?stwo ?ywno?ci".

W przerwie, podczas której jury uda?o si? na obrady oceniaj?ce prezentacje teatralne wyst?pi? Dzieci?cy Zespó? Taneczny "Plusik" z przeworskiego MOK-u. Po wyst?pach tanecznych odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród laureatom konkursów realizowanych w ramach naszych obchodów. Najwi?kszym zainteresowaniem, jak co roku, cieszy? si? konkurs plastyczny, na który wp?yn??o 179 prac w 4 kategoriach wiekowych: I - dzieci przedszkolne - 47 prac, II - uczniowie z klas I- III szko?y podstawowej – 70 prac, III - uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej 40 prac, IV – uczniowie gimnazjum – 28 prac. Jury konkursu plastycznego, w sk?ad, którego weszli: Halina Superson z Muzeum w Przeworsku. Zespó? Pa?acowo – Parkowy, Justyna Ka?amarz z przeworskiego SANEPID-u oraz Janusz Olech z MOK Przeworsk postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia: kat. I: I miejsce – Emilia Szo?ek – Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, II miejsce – Szymon Kotli?ski – Zespó? Szkó? w Studzianie, III miejsce – Marcelina S?ota – Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku, wyró?nienie: Kinga Jarosz – Szko?a Podstawowa nr 3 w Przeworsku, kat. II: I miejsce – Alicja Manowiec – Zespó? Szkó? w Try?czy, II miejsce – Hubert Czyrny – Szko?a Podstawowa w Ubieszynie, III miejsce – Kacper D?ugo? – Szko?a Podstawowa w Ubieszynie, wyró?nienie: Katarzyna Pisarczyk – Szko?a Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, kat III: I miejsce – Franciszek Rzeszutek – Zespó? Szkó? w Zarzeczu, II miejsce – Izabela Krajewska – Zespó? Szkó? w Try?czy, III miejsce – Wiktoria Ga?ka – Szko?a Podstawowa w Majdanie Sieniawskim, kat. IV: I miejsce – Jakub Marci?czak – Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Zarzeczu, II miejsce – Karolina Aleksander – Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Zarzeczu, III miejsce – Agnieszka Solska – Gimnazjum im. Anny Janke w Adamówce. Z uwagi na kategori? wiekow? komisja oceniaj?ca dopu?ci?a 6 prac najm?odszych uczestników konkursu w formacie A4.

W ramach naszych obchodów po raz pierwszy zorganizowany zosta? konkurs, którego g?ównym celem by?a promocja oraz ukazanie pi?kna naszego powiatu, malowniczych i ciekawych miejsc pod wzgl?dem przyrodniczym i turystycznym niepublikowanych w przewodnikach. Uczestnicy konkursu „Moja okolica – ciekawa i tajemnicza” mieli do wyboru 2 formy zaprezentowania swoich konkursowych prac: film lub prezentacja multimedialna trwaj?ca maksymalnie 5 minut. Na konkurs wp?yn??o 8 prezentacji multimedialnych w dwóch kategoriach wiekowych: I - uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej – 4 prezentacje, II – uczniowie z klas I-III Gimnazjum – 4 prezentacje. Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Justyna Ka?amarz z przeworskiego SANEPID-u, Gabriel Manowiec oraz Janusz Olech z przeworskiego MOK-u postanowi?a, i? w I kategorii I miejsce zdoby?a grupa ze Szko?y Podstawowej w Bia?obokach w sk?adzie: Maria Homik, Anna Balawender oraz Magdalena Solarz. II miejsce przypad?o w udziale uczniom z Zespo?u Szkó? w Nowosielcach: Oliwii Wojciechowskiej, Jakubowi Becli oraz Kacprowi Wo?owcowi. III miejsce na podium zaj??o dziewcz?ce trio w sk?adzie: Kornelia Rachwa?, Weronika P?czka oraz Katarzyna Kojder tak?e z Zespo?u Szkó? w Nowosielcach. Natomiast w kategorii II triumfowa?a Karolina Gali?ska z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Zarzeczu. II nagroda trafi?a w r?ce duetu tworzonego przez Paulin? Kuras oraz Weronik? Cielec tak?e z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Zarzeczu. III miejsce wywalczy?y dziewczyny z Gimnazjum im. ?w. Jana Kantego w Try?czy w sk?adzie: Gabriela Baran, Gabriela Kie?bowicz oraz Agnieszka Janusz.

Ostatnim roztrzygni?tym konkursem by? kryj?cy si? pod tajemniczo brzmi?c? nazw?, Konkurs Form Artystycznych Kreatywnego Recyklingu. Ta sama komisja, która ocenia?a konkurs plastyczny po zapoznaniu si? ze 9 pracami w 3 kategoriach wiekowych: I - dzieci przedszkolne – 1 praca, II – uczniowie z klas I- III szko?y podstawowej – 5 prac, III - uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej – 3 prace postanowi?a przyzna? nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia: kat. I: miejsce – Grupa „Promyczki” – Przedszkole Miejskie nr 2 w Przeworsku, kat. II: I miejsce – Amelia S?onina – Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku, II miejsce – Julia Wojciechowska – Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku, III miejsce – Kamila Chomik – Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku, wyró?nienie – Julia Czech – Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku, wyró?nienie – Filip Czerwonka – Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku. kat III: I miejsce – Kamila Dusza, Karolina Dryniak – Zespó? Szkó? w Urzejowicach, II miejsce – Natalia Bednarz – Zespó? Szkó? w Nowosielcach, III miejsce – Natalia W?sacz, Nikola Kasprzyk – Zespó? Szkó? w Urzejowicach

Kolejnym punktem programu by?a konferencja pn. "Bezpiecze?stwo ?ywno?ci oraz energia odnawialna jako generator egzystencji". Zaproszonych go?ci, w?ród których znale?li si? m.in. Cz?onek Zarz?du Województwa Podkarpackiego Lucjan Ku?niar, Podkarpacki Pa?stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katarzyna Siekierzy?ska-Zapa?a, dyrektor oddzia?u terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Andrzej Wróbel, Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, Wójt Gminy Ga? -Gra?yna Pieni??ek, Wójt Gminy Try?cza Ryszard J?druch, Wójt Gminy Zarzecze Wies?aw Kubicki, radny sejmiku województwa podkarpackiego, kierownik ARIMR Przeworsk Tomasz Bury oraz przedstawiciele kó? gospody? wiejskich, powita? Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku Ryszard Trelka oraz Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel.

W programie konferencji oscyluj?cej wokó? tegorocznych hase? dnia ziemi i zdrowia znalaz?o si? 5 wyst?pie? zaproszonych prelegentów oraz pokaz multimedialnych prezentacji laureatów konkursu „Moja okolica – ciekawa i tajemnicza”. Jako pierwsza na scen? zosta?a zaproszona Renata W?grzyn - zast?pca Pa?stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, która opowiedzia?a o chorobach przenoszonych drog? pokarmow?. Druga prezentacja przygotowana przez Gra?yn? Bia?y - pracownika sekcji ?ywno?ci PSSE z Przeworska obejmowa?a zagadnienia traktuj?ce o informacjach zawartych na etykietach spo?ywczych. W kolejnym wyst?pieniu o znaczeniu lasów sieniawskich dla cz?owieka opowiada? Bart?omiej Szkamruk z Nadle?nictwa Sieniawa. Natomiast zarys problematyki zwi?zanej z zagro?eniami przy produkcji ?ywno?ci zaprezentowa?a Irena Puszkarz – piel?gniarka epidemiologiczna SPZOZ w Jaros?awiu. Konferencj? zamkn??a krótka prezentacja multimedialna na temat odnawialnych ?róde? energii przygotowana przez przedstawiciela firmy SUNTRANS Ann? Mroszczyk. Dzi?kuj?c wszystkim prelegentom i niejako podsumowuj?c ca?? konferencj? g?os zabra? Cz?onek Zarz?du Województwa Podkarpackiego Lucjan Ku?niar, Podkarpacki Pa?stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Katarzyna Siekierzy?ska-Zapa?a oraz Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew Kiszka.

Ostatnim punktem programu tegorocznych obchodów by?o otwarcie pokonkursowej wystawy w Galerii MOK oraz na degustacja potraw przygotowanych przez m?odzie? trzech szkó? gastronomicznych powiatu przeworskiego w ramach konkursu ?ywieniowego „Potrawy dla zdrowia i zabawy”. W tym konkursie decyzj? o przyznanych nagrodach podj?li wszyscy delektuj?cy si? w smacznych potrawach przygotowanych przez m?odzie?. Komisja odpowiedzialna za przeliczenie g?osów, w sk?ad której weszli: Agnieszka Ciszewska oraz Kamila Zygmunt z PSSE Przeworsk oraz Gabriel Manowiec z MOK Przeworsk po przeliczeniu g?osów stwierdzi?a, i?: I miejsce /400 z?/– otrzyma? Zespó? Szkó? Rolniczych w Zarzeczu, II miejsce /300 z?/ trafi?o w r?ce kucharzy z Zespo?u Szkó? w Ka?czudze, natomiast III miejsce /200 z?/ przypad?o w udziale m?odzie?y z Zespo?u Szkó? Zawodowych w Przeworsku. Obchody zako?czy?o wr?czenie nagród laureatom konkursu przez Starost? Powiatu Przeworskiego Zbigniewa Kiszk?, który je ufundowa?.

Tegorocznym obchodom Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia towarzyszy?a prezentacja szkó? ponadgimnazjalnych. Ponadto dzi?ki przedstawicielom SPZOZ w Przeworsku mo?na by?o zapisa? si? na mammografi? i cytologi? a tak?e mo?na by?o zmierzy? sobie poziomu glukozy we krwi, ci?nienie oraz BMI..

Reasumuj?c sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla wszystkich, którzy wsparli nasze dzia?ania zwi?zane z organizacj? Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2015 a w szczególno?ci: Urz?dowi Marsza?kowskiemu Województwa Podkarpackiego za ufundowanie nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach naszych obchodów oraz sfinansowanie pokazu i degustacji produktów regionalnych, Urz?dowi Miasta Przeworska za dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów, pami?tkowych gad?etów z logo MDZiZ 2015 a tak?e sfinansowanie wydruku pami?tkowych katalogów, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu ?ywieniowego, dla przeworskiego SANEPID-u z pani? Justyn? Ka?amarz na czele za dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów  za wspó?organizacj? tegorocznych obchodów, dla Marcina Bednarza za cz??? projektu tegorocznego loga MDZiZ 2015, które tradycyjnie ju? znalaz?o si? tak?e na pami?tkowych t-shirtach., Przeworskiemu Stowarzyszeniu Spo?eczno – Kulturalnemu ANIME za wspó?organizacj? obchodów, dla wszystkich jurorów konkursów i prelegentów konferencji, zaproszonych go?ci, dla przedstawicieli SPZOZ z Przeworska za prozdrowotne i profilaktyczne dzia?ania w postaci bada?, dla ZSP w Jaros?awiu za animacje o tematyce ekologicznej oraz prezentacj? szko?y, dla wszystkich pozosta?ych szkó? ponadgimnazjalnych za prezentacje, zespo?owi tanecznemu Plusik oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których ju? teraz zach?camy do udzia?u w przysz?orocznych obchodach.

Mamy równie? nadziej?, i? cel tegorocznych obchodów czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna zosta? osi?gni?ty a wszystkim zainteresowanym naszymi dzia?aniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bli?sze sta?y si? kwestie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i zdrowia a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznymi has?ami „Z energi? zmie?my ?ród?a” oraz „Bezpieczna ?ywno??”.


 
Gabriel Manowiec
 

 
 
 


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Patronat medialny:
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku to g?ówni organizatorzy przeworskich obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2014. Tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi by?y cz??ci? ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dla klimatu pt. "Zmieniaj nawyki - nie klimat!" prowadzonej od wrze?nia 2013 do ko?ca czerwca 2014 roku przez Fundacj? O?rodka Edukacji Ekologicznej. Natomiast has?em przewodnim ?wiatowego Dnia Zdrowia by?a w tym roku tematyka zwi?zana z chorobami wektorowymi. Obchody odby?y si? w dniach 24 – 25 kwietnia br.

W pierwszym, nazwijmy go, konkursowym, dniu obchodów odby?y si? 2 konkursy: konkurs ma?ych form teatralnych oraz organizowany po raz pierwszy i na pewno nie ostatni, ciesz?cy si? du?ym zainteresowaniem konkurs mody ekologicznej "Eko-Trendy". Oba konkursy ocenia?o jury w sk?adzie: Ryszard Trelka – Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Agnieszka Ciszewska z przeworskiego Sanepidu a tak?e Marta S?onina reprezentuj?ca Powiat Przeworski oraz Bo?ena Siwiecka z przeworskiego MOK-u. W konkursie ma?ych form teatralnych zaprezentowa?o si? 5 grup. Po prezentacjach konkursowych szanowne grono jurorów postanowi?o, i?: I nagroda trafi do grupy teatralnej Bajanie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku za przedstawienie "Zdrowy Czerwony Kapturek", II miejsce zdoby?y dzieci z grupy "Smerfy" z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku za spektakl "Nie chorujemy, bo si? szczepimy", III miejsce przypad?o w udziale 5-osobowemu zespo?owi z grupy "Bo?e S?oneczka" z Przedszkola Niepublicznego w Nowosielcach za przedstawienie "Eko-królewna". Ponadto jury przyzna?o 2 równorz?dne wyró?nienia dla 3 artystów z grupy "Bo?e S?oneczka" z Przedszkola Niepublicznego w Nowosielcach za przedstawienia "Zmieniaj nawyki, nie klimat" oraz "Eko-Superman".

W konkursie mody ekologicznej udzia? wzi??o 41 uczestników z 10 placówek edukacyjnych. W zwi?zku z tak du?? liczb? prezentacji jurorzy nie mieli ?atwego zadania w wyborze zwyci?zców. A to wszystko za spraw? przepi?knych, bardzo pomys?owych strojów wszystkich uczestników konkursu. W tym miejscu serdeczne podzi?kowania dla opiekunów, rodziców i pedagogów za trud pracy w przygotowaniu i wykonaniu tych ekologicznych kreacji. Konkurs podzielony zosta? na 3 kategorie wiekowe: I - dzieci przedszkolne, II - uczniowie z klas I- III szko?y podstawowej oraz III - uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. W kategorii I zwyci??y?y dzieci z Przedszkola Miejskiego w Sieniawie, II miejsce zaj??y dzieci z oddzia?u przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przeworsku, III miejsce na podium przypad?o dzieciom z oddzia?u przedszkolnego Zespo?u Szkó? w Cha?upkach. W tej kategorii wiekowej wyró?nione zosta?y tak?e dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku. W kategorii II jurorzy postanowili, i? I miejsce otrzymaj? uczniowie z Zespo?u Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce, II miejsce uczniowie z Zespo?u Szkó? w Grz?sce, natomiast III miejsce zaj??a Julia ?ak ze Szko?y Podstawowej w Siennowie. W kategorii III zosta?y przyznane tylko 2 nagrody. Najwy?sze miejsce na podium zaj??y 2 uczennice z Zespo?u Szkó? w Jaworniku Polskim, II miejsce zaj??a uczennica z Zespo?u Szkó? w Urzejowicach.

W przerwie, w której jury dokonywa?o wyboru najlepszych prezentacji teatralnych i "Eko-trendy" wy?wietlone zosta?y animacje laureatów tegorocznej edycji konkursu plastycznego "Zagro?enia ?rodowiska naturalnego cz?owieka" a tak?e krótki film nt. chorób wektorowych. Ponadto wyst?pi? zespó? taneczny Plusik m?odszy i Plusik Starszy dzia?aj?cy przy naszym o?rodku.

Pierwszego dnia obchodów wr?czone zosta?y tak?e nagrody laureatom konkursu plastycznego, których prace wraz z pracami laureatów tegorocznej edycji konkursu plastycznego "Zagro?enia ?rodowiska naturalnego cz?owieka" organizowanego przez Zespó? Szkó? Plastycznych z Jaros?awia, stanowi?y cz??? dekoracyjn? sceny, na której prezentowali si? m?odzi arty?ci, oraz konkursu literackiego. Jury konkursu plastycznego, w sk?ad którego weszli: Halina Superson – plastyk (Muzeum w Przeworsku. Zespó? Pa?acowo – Parkowy),W?odzimierz G?zwa – plastyk (Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku), Agnieszka Bernacka – plastyk (Gimnazjum nr 1 w Przeworsku) oraz Janusz Olech – plastyk (MOK Przeworsk) po zapoznaniu si? ze 123 pracami plastycznymi w 3 kategoriach wiekowych: I- dzieci przedszkolne - 7 prac, II - uczniowie z klas I- III szko?y podstawowej – 71 prac, III - uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej oraz uczniowie gimnazjum – 45 prac, w zwi?zku z niewielk? ilo?ci? prac w I kategorii postanowi?a po??czy? I i II kategori? i przyzna? w tej kategorii nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia: I miejsce - Sara Manowiec z Zespo?u Szkó? w Try?czy, II miejsce - Karolina Brzyska ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim, III miejsce – Alicja Manowiec z Zespo?u Szkó? w Try?czy. Wyró?nienia trafi?y do r?k: Nikoli Chudy z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku, Karoliny Fry?lewicz ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku i Alicji Dzia?o ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Natomiast w kategorii III I miejsce zdoby? Rafa? Rubin z Zespo?u Szkó? w Gorzycach, II miejsce otrzyma?a Gabriela Majkut z Zespo?u Szkó? w Zarzeczu, a dwa III miejsca trafi?y do Sandry Korzystki z Zespo?u Szkó? w Gorzycach oraz Sary Bieleckiej z Zespo?u Szkó? w Try?czy. Ponadto jury postanowi?o wyró?ni?: Renat? Czerwonk? z Zespo?u Szkó? w Zarzeczu, Martyn? Pieni??ek ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku oraz Natali? Bluczak z Zespo?u Szkó? w Zarzeczu.

Konkurs literacki ocenia?o jury w sk?adzie: Krystyna Piela - Neuberg - polonista, Bo?ena Siwiecka – polonista oraz Gabriel Manowiec – animator kultury w MOK Przeworsk. Komisja oceniaj?ca po zapoznaniu si? z utworami literackimi 16 osób, w tym: kat I /uczniowie z klas I- III szko?y podstawowej/ – brak zg?osze?, kat II /uczniowie z klas IV- VI szko?y podstawowej/– 3 autorów, kat III /uczniowie gimnazjum/– 13 autorów, postanowi?o nagrodzi? i wyró?ni? nast?puj?ce osoby: w kat. II - I miejsce trafi?o do Ma?gorzaty Dynda?, II miejsce zaj??a Oliwia Pokrywka a III miejsce Gabriela Zwoli?ska ze Szko?y Podstawowej b?. ks. J. Popie?uszki w Majdanie Sieniawskim.

Kategoria III zosta?a podzielona na dwie podkategorie: poezja i proza. W kat. III – poezja zwyci??y?a Dominika Wereszczy?ska z Zespo?u Szkó? w Zarzeczu, II nagrod? zdoby?a Justyna Liszto? z Zespo?u Szkó? w Zarzeczu a III miejsce otrzyma? Piotr Sebzda z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a S. Wyszy?skiego w Przeworsku. Jury wyró?ni?o tak?e Aleksandr? Zab?ock? z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a S. Wyszy?skiego w Przeworsku oraz Gabriel? Bar z Zespo?u Szkó? w Studzianie. Natomiast w kat. III – proza I miejsce zaj??a Zuzanna Piróg z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a S. Wyszy?skiego w Przeworsku, II miejsce wywalczy? Kacper Tonia równie? z Gimnazjum nr 1 im. Kardyna?a S. Wyszy?skiego w Przeworsku a III nagroda trafi?a do Micha?a Zaj?ca z Zespo?u Szkó? z Zarzeczu. Wyró?nienie otrzyma?a Aneta Kucza z Zespo?u Szkó? z Zarzeczu.

W drugim dniu obchodów w sali klubowej przeworskiego MOK-u odby? si? panel dyskusyjny na temat aktualnych trendów w zakresie eksploatacji alternatywnych ?róde? energii oraz gospodarki surowcami wtórnymi i odpadami. Podczas spotkania g?os zabra? pan Andrzej Kulig - Dyrektor Departamentu Ochrony ?rodowiska Urz?du Marsza?kowskiego w Rzeszowie, pan Ryszard Trelka - Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, pani Renata W?grzyn – kierownik Oddzia?u Epidemiologii z przeworskiego SANEPID-u, pan Lucjan Ku?niar – Wicemarsza?ek Województwa Podkarpackiego, pan Aleksander Weselak z firmy „Solartime” oraz pan Henryk Pelc – Przewodnicz?cy Osiedla Mieszkaniowego nr 6 w Przeworsku. Po wyst?pieniach i dyskusji dzi?ki firmie VITAL – MED z Przeworska mo?na by?o dokona? pomiaru ci?nienia krwi, poziomu cukru, BMI oraz uzyska? porad? lekarsk?.

 

Ponadto od godzin porannych odby?a si? akcja nasadzania drzewek i krzewów ozdobnych m.in. na Osiedlowym Parku Wypoczynku i Rekreacji przy ul. Kasprowicza w Przeworsku, gdzie w godzinach wieczornych odby?a si? cz??? rekreacyjna obchodów. Spo?ród licznych atrakcji (m.in. wyst?p zespo?u cyga?skiego „Manolo”, turniej petanke, kiermasz wyrobów artystycznych cz?onków Przeworskiego Uniwersytetu III Wieku, aukcja rodzinna nasadzania drzewek, ?wiate?ko do Nieba) najciekawsz? inicjatyw? by? organizowany po raz pierwszy w Przeworsku pokaz psów nierasowych. W pierwszej cz??ci odby? si? pokaz psich umiej?tno?ci i pos?usze?stwa przygotowany przez Amatorski Klub Psich Sportów „Run & Jump” z Przeworska. W drugiej, konkursowej cz??ci pokazu w?a?ciciele prezentowali swoje czworonogi. Spo?ród kilkunastu psów bior?cych udzia? w pokazie zwyci??y? pies o imieniu Clifford. Wszystkim uczestnikom wr?czono dyplomy i upominki. Obchody zako?czy? koncert hip-hop'owy.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla wszystkich, którzy wsparli nasze dzia?ania zwi?zane z organizacj? Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2014 a w szczególno?ci: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Oddzia? w Przemy?lu za dofinansowanie nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach naszych obchodów, dla przeworskiego SANEPID-u z pani? Justyn? Ka?amarz na czele za wspó?organizacj? tegorocznych obchodów, dla Marcina Bednarza za projekt tegorocznego loga MDZiZ 2014, które tradycyjnie ju? znalaz?o si? tak?e na pami?tkowych t-shirtach oraz przypinkach, Przeworskiemu Stowarzyszeniu Spo?eczno – Kulturalnemu ANIME za wspó?organizacj? obchodów, dla wszystkich jurorów konkursów i prelegentów panelu, dla ZSP w Jaros?awiu za wystaw? prac plastycznych i animacje, sponsorom tj. firmie VITAL-MED, „Vision Optyk” i „Man's Field” za wsparcie finansowe i rzeczowe zadania, firmie „Falck” za pokaz sprz?tu ratowniczego, zespo?om tanecznym Plusik m?odszy i Plusik starszy, dla Amatorskiego Klubu Psich Sportów „Run & Jump” z Przeworska oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których ju? teraz zach?camy do udzia?u w przysz?orocznych obchodach.

Mamy równie? nadziej?, i? cel tegorocznych obchodów czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i po cz??ci tak?e zdrowotna zosta? osi?gni?ty a wszystkim zainteresowanym naszymi dzia?aniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bli?sze sta?y si? kwestie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i zdrowia a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznymi has?ami „Zmieniaj nawyki – nie klimat”, „Choroby wektorowe”.


Gabriel Manowiec

 

 
logomdziz13.jpg
 
 
Konkurs na plakat- protokó? jury

Konkurs piosenki - protokó? jury
Konkurs ma?ych form teatralnych - protokó? jury 
 
 

Tegoroczna tematyka, wokó? której oscylowa?y wszystkie dzia?ania obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2013, organizowanych ju? po raz ósmy przez Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, zwi?zana jest z has?em ?wiatowego Dnia Ziemi 2013 - "Elektroodpady – proste zasady". Podobnie jak w latach ubieg?ych wspó?organizatorami imprezy byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku, która nasze obchody uzupe?nia o elementy zwi?zane z promocj? zdrowia oraz Przeworskie Stowarzyszenie Spo?eczno – Kulturalne ANIME, które z kolei pomaga?o nam przy konkursie na plakat oraz zbiórce elektro?mieci.

Temat segregacji, recyklingu i odzysku zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego jest wa?nym z punktu widzenia ochrony ?rodowiska problemem, normy prawne, które obowi?zuj? od wej?cia Polski do UE nak?adaj? na nas obowi?zki dotycz?ce elektroodpadów. Obowi?zki te dotycz? producentów, importerów, sprzedawców oraz konsumentów i porz?dkuj? system zbierania, recyklingu i przetwarzania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. Nak?adaj? obowi?zek zbierania 4 kg zu?ytego sprz?tu rocznie na jednego mieszka?ca, w 2011 w Polsce zebrano 3,55 kg, dla porównania w Norwegii a? 16 kg. W?a?ciwe post?powanie ze zu?ytym sprz?tem to - ochrona ?rodowiska, troska o zdrowie i kondycj? cz?owieka oraz oszcz?dno?? surowców naturalnych na produkcj? nowych urz?dze?. Istotny jest przekaz - zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki, nie mo?e by? wyrzucany z innymi odpadami do ?mietnika.

Wi?kszo?? zaplanowanych dzia?a? odby?a si?19 kwietnia br. w sali widowiskowej MOK. Obchody rozpocz?li?my od konkursu piosenki, podczas którego zaprezentowa?o si? 19 wykonawców w 3 kategoriach wiekowych: I dzieci przedszkolne, II dzieci z klas I-III szko?y podstawowej, III dzieci z klas IV – VI szko?y podstawowej i gimnazjum. Oceny wyst?pów dokona?a komisja w sk?adzie: Krystyna Bednarska – Sanepid Przeworsk, Bo?ena Siwiecka – choreograf (MOK Przeworsk), Bo?ena Kolejko – muzyk (MOK Przeworsk). W kategorii I najbardziej przypad? jurorom do gustu wyst?p Julii Panek z Oddzia?u Przedszkolnego Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku, która zaj??a I miejsce. Zaraz za ni? uplasowa?a si? Magdalena Jedynak z Zespo?u Szkó? w Mirocinie. III miejsce zdoby?o trio z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku tj. Marcelina Cie?lak, Maja Tonia oraz Kaja Kowalik. Ponadto jury postanowi?o wyró?ni?: Nikol? Chudy i Hann? Walczak z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku, Zespó? „Muchomorki”z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku oraz Emili? ?ygad?o z Punktu Przedszkolnego w Bia?obokach.

19mdziz346.jpg

Zanim rozpocz??y si? przes?uchania konkursowe II kategorii wiekowej zdominowanej przez Szko?? Podstawow? nr 2 w Przeworsku, w ramach dzia?a? prozdrowotnych inicjowanych przez przeworski SANEPID i jego aktywnego reprezentanta w osobie pani Justyny Ka?amarz, odby?a si? projekcja filmu animowanego „Moje serce”. Podobnie jak to by?o w przypadku najm?odszych wokalistów jury w II kategorii wiekowej przyzna?o równie? I, II i III miejsce. I tak na najwy?szym miejscu na podium stan??a Zosia Sochacka. Drugie miejsce wy?piewa? sobie tercet w sk?adzie: Sandra Trojnar, Kasia Ob?oza, Kasia Krupa, Zuzanna Suszy?o oraz Zosia Sochacka. Nagroda za zaj?cie trzeciego miejsca trafi?a w r?ce duetu tworzonego przez Nin? Majczak i Juli? Stanowsk?. Wyró?nione natomiast zosta?y Izabela Drabik i Julia Rosadzi?ska oraz trio Kasia S?ysz, Zuzanna Suszy?o i Anna Sobala. Niewielka liczba uczestników III kategorii mia?a niew?tpliwie wp?yw na decyzj? jury, która w tej kategorii wiekowej przyzna?a tylko jedn? nagrod? w postaci III miejsca dla Katarzyny Borcz ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku.

19mdziz19.jpg

Podczas krótkiej przerwy, w czasie której jurorzy wybierali laureatów konkursu piosenki na scenie pojawi?y si? zespo?y taneczne z MOK Przeworsk – Plusik Ma?y i Plusik Du?y. Zaraz po prezentacjach tanecznych odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród laureatom konkursu piosenki oraz rozstrzygni?temu wcze?niej konkursu na plakat. Nagrody wr?cza?a pani Maria Dubrawska – Lichtarska – Burmistrz Miasta Przeworsk oraz pan Ryszard Trelka – Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na konkurs na plakat wp?yn??o 118 prac plastycznych wykonanych technik? dowoln? w trzech kategoriach wiekowych . W dniu 3 kwietnia br. komisja oceniaj?ca w sk?adzie: dr hab. (prof. UR) Marek Olszy?ski – wyk?adowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Halina Superson – plastyk (Muzeum w Przeworsku. Zespó? Pa?acowo – Parkowy), Stanis?aw Zawadzki – Przeworskie Stowarzyszenie Spo?eczno – Kulturalne ANIME oraz Janusz Olech – plastyk (MOK Przeworsk) w zwi?zku z niewielk? ilo?ci? prac w I kategorii wiekowej postanowi?a po??czy? I i II kategori? przyznaj?c nast?puj?ce nagrody i wyró?nienia: w kategorii I-II /dzieci przedszkolne i z klas I-III/ I miejsce zaj?li ex aequo Kamil Pieczonka ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku oraz Micha? Zwoli?ski ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim, natomiast laureatem II miejsca zosta?a Karolina Dyniec ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Ponadto jury wyró?ni?o prace: Mateusza Sobieraja , Magdaleny Gaj i Katarzyny St?cel ze Szko?y Podstawowa nr 1 w Przeworsku oraz Amelii Szmal ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. W kategorii III /dzieci z klas IV-VI szko?y podstawowej i z gimnazjum/ komisja oceniaj?ca równie? przyzna?a 2 równorz?dne I miejsca dla Joanny Pó??wiartek z Zespo?u Szkó? w Try?czy oraz Klaudii Macia?ek z Zespo?u Szko?y Podstawowej w Jagielle. Laureatem II miejsca zosta?a Karolina Czarnik z Zespo?u Szkó? nr 2 w Manasterzu, natomiast nagroda za III miejsce trafi?a w r?ce Kamili Czeszyk z Zespo?u Szkó? w Try?czy. W tej kategorii wiekowej wyró?nionych zosta?o 5 autorów tj. Adrian Szpunar, Wiktoria Sobala i Natalia Musia? z Zespo?u Szkó? w Gorzycach a tak?e Sara Bielecka z Zespo?u Szkó? w Try?czy oraz Micha? Brzyski ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. W tym miejscu serdecznie zapraszamy do Galerii MOK, w której do 19 maja mo?na ogl?da? wystaw? plakatu oraz prac konkursowych „Elektroodpady – proste zasady”. Ponadto prace/projekty laureatów trzech pierwszych miejsc I-II i III kategorii wiekowej /w sumie 7 projektów/ dzi?ki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Przeworska, Starostwa Powiatowego w Przeworsku, Gminy Try?cza, Gminy Jawornik Polski oraz Gminy Adamówka zosta?y wydrukowane i w formie plakatów /w formacie A2 i A3/ zosta?y przekazane gminom i szko?om powiatu przeworskiego, z których dzieci partycypowa?y w naszym konkursie.

 19mdziz206.jpg

Ostatnim punktem programu pierwszego dnia obchodów MDZiZ 2013 by? konkurs ma?ych form teatralnych. Wzi??o w nim udzia? 6 grup teatralnych, spo?ród których to samo jury, które ocenia?o konkurs piosenki wy?oni?o nast?puj?cych laureatów: I miejsce zdoby?a Grupa „Zaj?czki” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku, na II miejscu uplasowa? si? Teatrzyk niewielki z Zespo?u Szkó? w Ujeznej. Natomiast III miejsce wywalczy?a sobie Grupa teatralna „Bajanie” ze Szko?y Podstawowa nr 1 w Przeworsku. Ponadto jurorzy wyró?nili grup? Szóstoklasi?ci ze Szko?y Podstawowej w Manasterzu. W oczekiwaniu na werdykt jury mo?na by?o wzi?? udzia? w quizie zdrowotnym przygotowanym przez pani? Justyn? Ka?amarz z przeworskiego SANEPID-u. Na zako?czenie wr?czone zosta?y nagrody laureatom konkursu ma?ych form teatralnych.

19mdziz233.jpg

 19mdziz183.jpg

Program drugiego dnia obchodów tj. w dniu 20 kwietnia br. zdominowa?a akcja „Drzewko za elektro?mie?” zwi?zana ze zbiórk? elektro?mieci przez firm? „Eko-Hybres” z G?ogowa Ma?opolskiego, która od godziny 11-ej do 14-ej przyjmowa?a zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny. Ka?dy kto dostarczy? nam takie elektro?mieci otrzyma? sadzonk? drzewka /jod?a, buk i d?b/, które otrzymali?my z Nadle?nictwa Ka?czuga, pami?tkowe za?wiadczenie oraz gad?ety z firmy Ekohybres. Zbiórk? zorganizowa?o PSSK ANIME. Ponadto w ramach naszych proekologicznych dzia?a? zwi?zanych z obchodami MDZiZ 2013 posadzonych zosta?o 15 krzewów „Hortensji bukietowej” przy placu przed MOK, w której udzia? wzi?li m.in. cz?onkowie PSSK ANIME, pani Maria Dubrawska – Lichtarska - Burmistrz Miasta Przeworska, Witold Adrian - kierownik referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony ?rodowiska, pracownicy referatu Promocji Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektor MOK, oraz Przeworszczanie, którzy przywie?li elektro?mieci.

20mdziz96.jpg

20mdziz7.jpg

Reasumuj?c sk?adamy serdeczne podzi?kowania wszystkim, którzy wsparli nasze dzia?ania zwi?zane z organizacj? Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2013 a w szczególno?ci: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Oddzia? w Przemy?lu za dofinansowanie nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach naszych obchodów, dla przeworskiego SANEPID-u z pani? Justyn? Ka?amarz na czele za wspó?organizacj? tegorocznych obchodów, dla Marcina Bednarza za projekt tegorocznego loga MDZiZ 2013, które tradycyjnie ju? znalaz?o si? tak?e na pami?tkowych t-shirtach oraz przypinkach, dla wszystkich jurorów ww. konkursów, dla Urz?du Miasta Przeworska za sfinansowanie zakupu krzewów oraz dofinansowanie wydruku plakatów, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku, Gminy Try?cza, Gminy Jawornik Polski oraz Gminy Adamówka za dofinansowanie wydruku plakatów, Przeworskiemu Stowarzyszeniu Spo?eczno – Kulturalnemu ANIME za wspó?organizacj? konkursu na plakat oraz zbiórki elektro?mieci, dla Nadle?nictwa Ka?czuga za przekazanie drzewek na akcj? „Drzewko za elektro?mie?”, dla firmy „Eko-Hybres” za zbiórk? elektro?mieci oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których ju? teraz zach?camy do udzia?u w przysz?orocznych obchodach.

20mdziz26.jpg

Mamy równie? nadziej?, i? cel tegorocznych obchodów czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i po cz??ci tak?e zdrowotna zosta? osi?gni?ty /z pewno?ci? wa?nym jej elementem b?d? plakaty z pracami laureatów konkursu na plakat/ a wszystkim zainteresowanym naszymi dzia?aniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bli?sze sta?y si? kwestie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i zdrowia a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznym has?em „Elektroodpady – proste zasady”.


Gabriel Manowiec

 
 
 
programmdziz2013.jpg
 

 
zbirka_elektromieci_2013.jpg
 
Konkurs na plakat- protokó? jury
 
  1_wystawaplakatu2013_new.jpg
 
 
 
logomdziz12a.jpg
programmdz12.jpg
 
KONKURS PLASTYCZNY - PROTOKÓ? JURY 
 
Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu na uroczyste wr?cznie nagród, które odb?dzie si? 20 kwietnia br o godz. 12.00 / dzieci i m?odzie?: kat I, II i III/  i godz. 14.00 / uczestnicy Uniwersytwtu III Wieku/ w Galerii MOK ramach obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2012 w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku.   
 
  KONKURS MA?YCH FORM TEATRALNYCH - PROTOKÓ? JURY

KONKURS EKOCERAMICZNY - PROTOKÓ? JURY

KONKURS ?YWIENIOWY - PROTOKÓ? JURY
 
    Tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi 2012 roku nawi?zuj? do Mi?dzynarodowego Roku Zrównowa?onej Energii dla Wszystkich Ludzi og?oszonego przez ONZ st?d te? Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi 2012 w Polsce obchodzony jest pod has?em "Dobra energia dla wszystkich".

   G?ówne cele, które przy?wiecaj? idei obchodów tego roku to:
1.Zwrócenie uwagi pa?stw cz?onkowskich ONZ na potrzeb? zintensyfikowania dzia?a? na rzecz zapewnienia równego dost?pu energii dla wszystkich, ale te? ochrony ?rodowiska poprzez zrównowa?one wykorzystanie zasobów energii tradycyjnej, czystsze technologie i wykorzystanie odnawialnych ?róde? energii.
2.Zach?cenie wszystkich pa?stw cz?onkowskich i innych podmiotów, aby, przez wykorzystanie idei obchodów d??y?y do podnoszenia ?wiadomo?ci na temat znaczenia energii i równego dost?pu do niej dla wszystkich ludzi. Dost?pu do energii po przyst?pnych cenach, zwi?kszenia efektywno?ci energetycznej i trwa?o?ci ?róde? energii w d??eniu do zrównowa?onego rozwoju. Wspieranie tych dzia?a? na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i mi?dzynarodowym.
3.D??enie do wspierania inicjatyw maj?cych na celu promocj? nowych technologii, technologii zwi?zanych z energi? odnawialn?, w??czaj?c w to popraw? dost?pu do tych technologii.
   Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku to g?ówni organizatorzy przeworskich obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2012. Tegoroczne obchody, których has?a przewodnie to: „Dobra Energia dla Wszystkich” oraz „Starzenie si? z Zdrowie” odby?y si? dnia 20 kwietnia w budynku MOK.
   Obchody rozpocz?li?my konkursem ma?ych form teatralnych, w którym udzia? wzi??y 2 grupy teatralne. Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Bo?ena Kucab i Gabriel Manowiec z MOK Przeworsk oraz Justyna Ka?amarz z SANEPID Przeworsk po obejrzeniu 2 inscenizacji postanowi?a nagrodzi? twórców i wykonawców obu prezentowanych przedstawie? przyznaj?c I miejsce w kat. I Grupie „S?oneczka” z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku i I miejsce w kat. II Zespo?owi „Bajanie” ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku.
Nast?pnie w holu MOK odby? si? konkurs ekoceramiczny, którym, jak co roku przewodzi?a Barbara Tereszkiewicz z Ko?a Ceramiki i Batiku z MOK Przeworsk. W konkursie wzi??o udzia? 17 uczestników, spo?ród których komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Barbara Tereszkiewicz i Gabriel Manowiec z MOK Przeworsk oraz Justyna Ka?amarz z SANEPID Przeworsk wybra?a autorów najlepszych prac ceramicznych, tym samym przyznaj?c I miejsce Amelii Kot, II miejsce Katarzynie Kuczy i III miejsce Januszowi Trojnarowi. Najm?odszym laureatem konkursu zosta? 5 letni Adrian Bochnak, którego praca zosta?a wyró?niona.
   Po wr?czeniu nagród laureatom w Galerii MOK odby? si? uroczysty wernisa? pokonkursowej wystawy prac plastycznych, podczas którego wr?czone zosta?y nagrody i wyró?nienia laureatom konkursu plastycznego. Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Halina Superson – plastyk – Galeria „Magnez” w Przeworsku, Janusz Olech – plastyk – MOK Przeworsk, Gabriel Manowiec – MOK Przeworsk po zapoznaniu si? z 65 pracami plastycznymi w 3 kategoriach wiekowych: I    dzieci przedszkolne, II   dzieci z klas I-IV szko?y podstawowej, III   dzieci z klas V-VI  szko?y podstawowej i z gimnazjum postanowi?a w I kategorii przyzna? I miejsce dla 6-letniej Amelki Juchy z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku. II miejsce zdoby?a równie? 6-letnia Lidia Szczepa?ska, natomiast III miejsce trafi?o do 5-letniej Niny Majczak. Komisja przyzna?a równie? 2 wyró?nienia: 6-letniej Amelii Fo?tcie oraz 5 letniej Natalii Dryniak równie? z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku. W kategorii II zwyci??y?a 8-letnia Magdalena Mil ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Tu? za ni? uplasowa?a si? równie? 8-letnia Aleksandra Flak /II miejsce/oraz 7 letni Micha? Sum /III miejsce/ tak?e ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, natomiast wyró?niona zosta?a 7-letnia Justyna Jab?o?ska. Kategoria III zdominowana zosta?a przez uczniów ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Laureatem I miejsca zosta? 12- letni Karol Sikorski, II miejsca 8-letni Gabriel ?o??d?, a III miejsca 11-letnia Paulina Mac.  Wyró?nienie w tej kategorii przypad?o w udziale 16-letniej Sylwii Kolano z Zespo?u Szkó? w Urzejowicach.
    Oko?o godziny 14-ej rozpocz??a si?, druga cz??? obchodów, w której g?ówny nacisk po?o?ony zosta? na problematyk? zdrowotn?. W holu MOK do „boju” stan??o 4 dru?yny bior?ce udzia? w konkursie ?ywieniowym „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, natomiast w sali widowiskowej odby? si? wyk?ad lek. med. Ewy Kwiatkowskiej – Sitek na temat „Za?ma, jaskra – objawy, leczenie, profilaktyka”. Zaraz po wyk?adzie w Galerii MOK podczas wernisa?u pokonkursowej wystawy prac plastycznych pani Maria Dubrawska – Lichtarska, Burmistrz Miasta Przeworsk oraz pan Ryszard Trelka, Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wr?czyli nagrody laureatom konkursu plastycznego "Dobra energia dla wszystkich" “Starzenie si? a zdrowie”  dla uczestników Uniwersytetów III Wieku w Przeworsku, ?a?cucie i Jaros?awiu. Nagroda za zaj?cie I miejsca trafi?a w r?ce Janiny Ha?adyj – Ró?ak, II miejsce zaj??a Krystyna Chudzik, natomiast laureatk? III miejsca zosta?a Gra?yna Sordyl. Wszystkie panie to uczestniczki Uniwersytetu III Wieku w ?a?cucie. Komisja oceniaj?ca przyzna?a równie? wyró?nienie dla Bo?eny Krzy?anowskiej – Wróblewskiej z Uniwersytetu III Wieku w Przeworsku. Ostatnim punktem tegorocznych obchodów by?o rozstrzygni?cie konkursu ?ywieniowego oraz degustacja wspania?ych potraw przygotowanych przez m?odzie? z Zespo?u Szkó? Rolniczych w Zarzeczu, Zespo?u Szkó? w Ka?czudze oraz Zespo?u Szkó? Zawodowych w Przeworsku. W sk?adzie komisji oceniaj?cej znalaz?y si? panie z Uniwersytetu III Wieku w ?a?cucie: Gra?yna Sordyl, Krystyna Chudzik oraz Maria Widera – Zielonko, które po wnikliwej ocenie, zarówno smakowej jak i wizualnej, przygotowanych potraw g?ówn? nagrod? przyzna?y Zespo?owi Szkó? Rolniczych w Zarzeczu.

   Reasumuj?c sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla osób i placówek, które aktywnie w??czy?y si? do wspó?pracy w ramach naszych obchodów, szczególnie dla przeworskiego Sanepidu za wspó?organizacj? MDZiZ2012 , Marcina Bednarza za tegoroczne logo MDZiZ 2012, które tradycyjnie ju? znalaz?o si? tak?e na pami?tkowych t-shirtach a tak?e dla naszych sponsorów i darczy?ców, czyli: Starostwa Powiatowego w Przeworsku, Pizzerii „Boston”, „Stanek” Hurtowni F.H.U, S. Kud?a, Centrum Medycznego w Przeworsku, Urz?du Miasta w Przeworsku, PSSE Przeworsk oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których ju? teraz zach?camy do udzia?u w przysz?orocznych obchodach.
Pozostaje tak?e nadzieja, i? cel tegorocznych obchodów, czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna, zosta? osi?gni?ty a wszystkim zainteresowanym naszymi dzia?aniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bli?sze sta?y si? kwestie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i zdrowia a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznymi has?ami „Dobra Energia dla Wszystkich” oraz „Starzenie si? z Zdrowie”.

Gabriel Manowiec
 
 
 
Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi i Zdrowia 2012
tao.gif
"Dobra energia dla wszystkich"
"Starzenie si? a zdrowie”
 
W zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? obchodami Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2012 Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku og?aszaj? 4 konkursy:
 
- konkurs plastyczny - regulamin i karta zg?oszenia

- konkurs ma?ych form teatralnych - regulamin i karta zg?oszenia

- konkurs ?ywieniowy - regulamin i karta zg?oszenia

- konkurs ekoceramiczny - regulamin
 
Wszelkich informacji na temat w/w przedsi?wzi?cia udziela p. Gabriel Manowiec tel (016) 648 79 11, wew. 21, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub p. Justyna Ka?amarz tel.   (016) 648 79 01, e-mail:  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
mdziz2011a.jpg
 
  roklasu.gif
plmdziz2011.jpg

 

 

KONKURS PLASTYCZNY WERDYKT JURY 

 KONKURS WIEDZY O ZDROWIU I EKOLOGII -werdykt jury

KONKURS MA?YCH FORM TEATRALNYCH - WERDYKT JURY

KONKURS PIOSENKI - werykt jury

KONKURS EKOCERAMICZNY - WERDYKT JURY

Obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi 2011 zbiegaj? si? z Mi?dzynarodowym Rokiem Lasów ustanowionym przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych. Zarówno g?ówne has?o Mi?dzynarodowego Roku Lasów „Lasy dla ludzi” jak i has?o tegorocznego Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi "Las ca?kiem blisko nas" u?wiadamia nam, jak ogromne znaczenie maj? lasy w ?yciu ka?dego z nas. W Polsce lasy stanowi? prawie 30% powierzchni naszego kraju i wszelkie dzia?ania zwi?zane z ochron? przyrody na ich terenie i z prowadzon? tam gospodark? le?n? maj? wp?yw na stan ?rodowiska i przyrody naszego kraju. Nale?y tak?e pami?ta?, i? ok. 65% gatunków dzikiej fauny i flory to gatunki le?ne. Ponadto las to miejsce, które od dawien dawna s?u?y cz?owiekowi . Las ?agodzi klimat, daje ludziom na ca?ym ?wiecie drewno, leki i ?rodki do ?ycia. Istnienie lasów warunkuje codzienn? egzystencj? co najmniej 1,6 mld mieszka?ców naszej planety. Lasy s? tak?e domem dla ponad 60 milionów osób, g?ównie cz?onków spo?eczno?ci tubylczych i lokalnych. Trzecia cz??? powierzchni zasobów le?nych odgrywa wa?n? rol? w ?wiatowej gospodarce, dostarczaj?c drewna ró?nym ga??ziom przemys?u. Lasy maj? tak?e swój udzia? w hamowaniu efektu cieplarnianego i wi?zaniu w?gla organicznego.

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przeworsku z pani? Justyn? Ka?amarz na czele to g?ówni organizatorzy przeworskich obchodów Mi?dzynaorodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2011. Tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi, które po??czone zosta?y z obchodami ?wiatowego Dnia Zdrowia odby?y si? w dniach 15-16 kwietnia w budynku MOK.

Pierwszy dzie? obchodów rozpocz?? si? konkursem ma?ych form teatralnych, w którym udzia? wzi??o 34 wykonawców z 4 grup teatralnych. Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Jadwiga Orzechowska z WDK Rzeszów, Justyna Ka?amarz oraz Damian Szpilka z SANEPID Przeworsk

po obejrzeniu 4 inscenizacji postanowi?a I miejsce przyzna? dla Zespo?u „Bajanie” tworzonego przez dzieci z klasy 3d ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku pod opiek? pani Bo?eny Sebzdy za inscenizacj? „Odwiedziny kosmitów”. II miejsce zaj??y dzieci z klasy IV i V Zespo?u Szkó? nr 2 w Manasterzu, którymi opiekuj? si? panie Maria ?ak i Marta Pelc, za inscenizacj? „G?osy mieszka?ców lasu”, natomiast III miejsce przypad?o w udziale grupie „Biedroneczki” tworzonej przez dzieci z klasy 2a pod kierunkiem pani Krystyny K?dzior Mroziak ze Szko?y Podstawowej w Ka?czudze za spektakl „Jestem przyjacielem lasu”. Ponadto komisja postanowi?a wyró?ni? dzieci z klas I i II pod kierunkiem pani Katarzyny Stepaniak i Zofi Misi?o z Zespo?u Szkó? w Gniewczynie ?a?cuckiej za przedstawienie „Rezerwat”.

Podczas obrad jurorów zgromadzona publiczno?? obejrza?a scenk? teatraln? „Czerwony kapturek chroni las” przygotowan? przez grup? 5-latków „Misie” z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku pod opiek? pani Celiny Ku?ak oraz minireporta? filmowy z obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi z lat ubieg?ych. W pi?tkowym programie obchodów znalaz? si? tak?e konkurs piosenki dla dzieci z I kategorii wiekowej - dzieci przedszkolne, podczas którego zaprezentowa?o si? 43 wykonawców z 7 placówek. Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: Jadwiga Orzechowska – WDK Rzeszów, Bo?ena Kucab – MOK Przeworsk, Bo?ena Siwiecka – MOK Przeworsk, Ryszard Trelka – Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Damian Szpilka – SANEPID Przeworsk po przes?uchaniu wszystkich wykonawców tej kategorii postanowi?o I miejsce przyzna? dla Podkarpackiego O?rodka Przedszkolnego nr 1 w Gniewczynie ?a?cuckiej. II miejsce trafi?o dla wykonawców z Przedszkola Niepublicznego pn. Ochronka ?w. Józefa w Nowosielcach a laureatami III miejsca zosta?y dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku.

Zanim odczytany zosta? werdykt jury oraz wr?czone zosta?y nagrody dla laureatów konkursu piosenki odby?a si? krótka prezentacja multimedialna o prozdrowotnych i proekologicznych zachowaniach przygotowana przez pani? Justyn? Ka?amarz z przeworskiego SANEPID-u. Zdobyt? wiedz? dzieci mog?y skonfrontowa? podczas konkursu wiedzy o zdrowiu i ekologii, który zako?czy? pi?tkowe obchody. Laureatami w tym konkursie, nad którym czuwa?a komisja w sk?adzie: Justyna Ka?amarz – SANEPID Przeworsk, Damian Szpilka – SANEPID Przeworsk, Gabriel Manowiec – MOK Przeworsk, zostali: I miejsce: Przedszkole Niepubliczne pn. Ochronka ?w. Józefa w Nowosielcach, II miejsce: Podkarpacki O?rodek Przedszkolny nr 1 w Gniewczynie ?a?cuckiej, III miejsce: Szko?a Podstawowa nr 2 w Przeworsku.


W ramach pi?tkowych obchodów przeprowadzona zosta?a tak?e akcja sprz?tania placu przy ulicy Kasprowicza przez m?odzie? szkoln?, gdzie w sobotnie przedpo?udnie Przeworskie Stowarzyszenie Spo?eczno – Kulturalne ANIME zorganizowa?o akcj? sadzenia drzew. W tym samym czasie spod przeworskiego MOK-u ruszy? rajd rowerowy do Grodziska Dolnego wspó?organizowany przez MOK, Urz?d Miasta Przeworska i Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie.

Kolejnym punktem programu w sobotnich obchodach by?o uroczyste otwarcie plastycznej wystawy pokonkursowej w Galerii MOK, podczas którego Burmistrz Miasta Przeworska pani Maria Dubrawska – Lichtarska wr?czy?a nagrody laureatom konkursu. W tym miejscu nale?y podkre?li?, i? konkurs plastyczny z roku na rok cieszy si? coraz wi?kszym zainteresowaniem, o czym ?wiadczy liczba nadsy?anych prac. W tegorocznej edycji konkursu wzi??o udzia? 334 prace, które ocenia?a komisja w sk?adzie: Halina Superson – plastyk – Galeria „Magnez” w Przeworsku, Agnieszka Bernacka – plastyk – Gimnazjum w Przeworsku, Janusz Olech – plastyk – MOK Przeworsk. Po zapoznaniu si? z 334 pracami plastycznymi w 3 kategoriach wiekowych: I - dzieci przedszkolne, II - dzieci z klas I-IV szko?y podstawowej, III - dzieci z klas V-VI szko?y podstawowej i z gimnazjum jury postanowi?o w I kategorii I miejsce przyzna? Patrycji Kapelan z Miejsko – Gminnego Przedszkola w Ka?czudze, II miejsce zaj??a Sara Manowiec z Podkarpackiego O?rodka Przedszkolnego nr 1 w Try?czy, natomiast III miejsce zaj?li ex aequo Kacper G??b oraz Natalia K?dziora z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku. Wyró?nienia w tej kategorii trafi?y do Alicji Manowiec z Podkarpackiego O?rodka Przedszkolnego nr 1 w Try?czy, Krystiana Trojnara ze Szko?y Podstawowej w Ma?kówce – klasa „0” oraz Emilii Walkiewicz z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Karmelitanek Dzieci?tka Jezus im. Matki Teresy Kieroci?skiej w Gorzycach. Laureaci II kategorii to: zdobywca I miejsca - Micha? Pomagiel ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku, Daria Szynal ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, która zdoby?a II miejsce oraz zdobywczyni III miejsca - Aleksandra Szyma?ska z ?urawiczek. Ponadto jury postanowi?o wyró?ni? Dominik? Hubacz oraz Dominika Hanejko z Publicznej Szko?y Podstawowej w Ubieszynie a tak?e uhonorowa? dyplomem Avin Dominik? Nabo z Zespo?u Szkolno-Gimnazjalnego w ?opuszce Wielkiej, Mari? Wojnarowicz ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, Krzysztofa Filipa z Publicznej Szko?y Podstawowej w Ubieszynie oraz Eliz? Ochab z Zespo?u Szkó? w Gorzycach. W III kategorii I i III nagroda trafi?a do uczennic Zespo?u Szkó? w Gorzycach - Natalii Misi?o i Natalii Pieczek. Pomi?dzy nimi uplasowa? si? Adrian Markowicz z Zespo?u Szkó? w Mirocinie, który zdoby? II miejsce. Jury postanowi?o tak?e przyzna? wyró?nienie specjalne dla Marioli Lis i Anny Rosó? z Zespo?u Szkó? w ?wi?toniowej a tak?e wyró?nienie za plakat dla Gabrieli Filip ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

Zaraz po wr?czeniu nagród laureatom konkursu plastycznego w sali widowiskowej MOK rozpocz?? si? konkurs piosenki dla dzieci z kategorii II i III. Komisja oceniaj?ca konkurs piosenki, która dzie? wcze?niej wy?oni?a laureatów I kategorii, po po przes?uchaniu 32 wykonawców w II kategorii wiekowej - dzieci z klas I-III szko?y podstawowej oraz III - dzieci z klas IV-VI szko?y podstawowej postanowi?a w II kategorii wiekowej I miejsce przyzna? Szkole Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Na drugim miejscu uplasowa?a si? Szko?a Podstawowa nr 1 w Przeworsku a na trzecim Szko?a Podstawowa w Zarzeczu, Oddzia? w Kisielowie. Natomiast w kategorii III laureatami I miejsca zosta?a m?odzie? z Zespo?u Szkó? w Studzianie, II miejsce zaj?? Zespó? Szkó? w Nowosielcach a III przypad?o w udziale Szkole Podstawowej nr 3 w Przeworsku. W przerwach konkursu na scenie pojawili si?: pan Andrzej Stebnicki z LGD „Dorzecze Mleczki, który zgromadzonej publiczno?ci opowiedzia? o ostatnio coraz bardziej popularnej formie rekreacji ruchowej - nordic walking, pan Henryk Pelc, który opowiedzia? zgromadzonej widowni o problematyce kolektorów s?onecznych oraz harcerze ze szczepu harcerskiego „Kresy”, którzy zaprezentowali gaw?d? o drzewach. Ciekawym a raczej smakowitym punktem programu by?a degustacja potraw wegetaria?skich przygotowana przez grup? wegetarian w sk?adzie: Dorota Gmiterek, Gabriela Warcho?, Kamila Regel oraz Anna Szwed, której towarzyszy? konkurs ekoceramiczny pod przewodnictwem instruktora Ko?a ceramiki i batiku MOK pani Barbary Tereszkiewicz. Przy ocenie prac konkursowych podzielonych na dwie kategorie, których tematem by? las i jego mieszka?cy pomagali tak?e pan Janusz Olech – plastyk MOK oraz pani Justyna Ka?amarz z przeworskiego Sanepidu. Zdaniem jurorów w I kategorii na I miejsce najbardziej zas?u?y?a Katarzyna Ka?amarz. II miejsce zaj??a Kamila Kie?bicka a III miejsce Piotr Michta, wyró?nienie otrzyma?a Aleksandra Radecka. W drugiej kategorii laureatem pierwszego miejsca zosta?a Weronika Kie?b, drugie miejsce na podium przypad?o w udziale Gabrieli Wojtas, trzecie miejsce zaj??a Ró?a Dejnak a wyró?niony zosta? Krzysztof Kukla. Tu? przed tradycyjnym ju? koncertem wie?cz?cym obchody, podczas którego wyst?pili: sk?ad Break Dance, The Formacja, Punk's not dead oraz Malchus, dziewczyny „vege” próbowa?y ide? wegetarianizmu zarazi? coraz liczniej gromadz?c? si? widowni?.

Reasumuj?c, serdeczne Dzi?ki wszystkim tym, dzi?ki którym tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2011 mia?y taki a nie inny kszta?t, program oraz atmosfer?. Szczególne podzi?kowania nale?? si? Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za ufundowanie nagród dla laureatów konkursów organizowanych w ramach naszych obchodów oraz wspó?finansowanie tegorocznego katalogu, serdeczne dzi?ki dla przeworskiego Sanepidu z pani? Justyn? Ka?amarz na czele za wspó?organizacj? tegorocznych obchodów, dla Marcina Bednarza za tegoroczne logo MDZiZ 2011, które tradycyjnie ju? znalaz?o si? tak?e na pami?tkowych t-shirtach oraz przypinkach, dla wszystkich jurorów ww. konkursów, dla ZSP w Jaros?awiu za wystaw? plakatu, która towarzyszy?a nam na scenie podczas wyst?pów, dla Przeworskiego Stowarzyszenia Kolarskiego za wspó?organizacj? rajdu rowerowego, dla Urz?du Miasta Przeworska za sfinansowanie zakupu drzewek oraz wydruk plakatów, dla harcerzy ze szczepu harcerskiego „Kresy” za gaw?d? o drzewach, dla grupy wegetarian za przygotowanie degustacji potraw wegetaria?skich, dla pana Andrzeja Stebnickiego z LGD „Dorzecze Mleczki”za prezentacj? nordic walking, dla zespo?ów muzycznych wyst?puj?cych podczas koncertu, dla pana Henryka Pelca za prezentacj? tematyki kolektorów s?onecznych, wreszcie dla wszystkich wolontariuszy bior?cych udzia? w akcji sprz?tania i sadzenia drzewek na ulicy Kasprowicza a szczególnie Przeworskiemu Stowarzyszeniu Spo?eczno – Kulturalnemu ANIME oraz dla wszystkich uczestników i laureatów konkursów i ich opiekunów, których ju? teraz zach?camy do udzia?u w przysz?orocznych obchodach.

Pozostaje tak?e nadzieja, i? cel tegorocznych obchodów czyli szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i zdrowotna zosta? osi?gni?ty a wszystkim zainteresowanym naszymi dzia?aniami na rzecz Ziemi i Zdrowia bli?sze sta?y si? kwestie zwi?zane z ochron? ?rodowiska i zdrowia a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznym has?em „Las ca?kiem blisko nas”.


Gabriel Manowiec

 

FOTORELACJA - zyziek, d?olka, hanica, gab

  rajd_rowerowy_2011.jpg

Serdecznie zapraszamy do udzia?u w ww. konkursach oraz w obchodach  Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi i Zdrowia 2011

 

 kochasz_dzieci_bielsko_arka-150x150.jpg

Niebezpieczne spalanie

Bardzo wielu mieszka?ców pozbywa si? swoich odpadów w sposób najgorszy z mo?liwych – spalaj? w swoich domowych paleniskach wszystko co mo?liwe:  plastiki, gumy, folie PCV a nawet opony. Nie s? ?wiadomi, ?e podczas spalania powstaj? najgorsze dla zdrowia substancje takie jak dioksyny i furany. To one powoli uszkadzaj? nasze narz?dy wewn?trzne i prowadz? i do powstania nowotworów. Co maj? powiedzie? osoby starsze, oraz dzieci których organizmy s? najs?absze, a wiele z nich ma astmy i alergie. Równie? dzieci w ?onie matek s? zagro?one trwa?ym kalectwem.

Prosimy ludzi dobrej woli, reagujcie i zg?aszajcie do stra?y miejskiej, gdy? ten karygodny proceder jest karalny grzywn? w wysoko?ci 5000 z?otych.

Dla naszego wspólnego dobra  zw?aszcza naszych dzieci pami?tajmy, ?e spalanie ?mieci powoli zabija.

W ostatnich latach  znacznie wzros?a ilo?? wszelkiego  rodzaju odpadów. Chocia? w ka?dej miejscowo?ci jest mo?liwo?? legalnego ich pozbywania si?. To jednak bardzo wielu ludzi decyduje si? na spalanie odpadów tworzyw sztucznych. Podczas procesu spalania wy?ej wymienionych tworzyw uwalnia si? do powietrza wiele szkodliwych i truj?cych substancji. Najgro?niejszymi z nich s? furany i dioksyny.

Dioksyny nale?? do najbardziej truj?cych, rakotwórczych substancji na ?wiecie, s? 10 000 razy bardziej truj?ce od cyjanku potasu, lecz ich dzia?anie nie jest natychmiastowe. Toksyczne dzia?anie dioksan polega na powolnym uszkadzaniu narz?dów wewn?trznych, s? odpowiedzialne za cz?ste wyst?powanie nowotworów. Rozregulowuj? uk?ad hormonalny i wp?ywaj? niekorzystnie na procesy zwi?zane z przekazywaniem ?ycia. Szczególnie nara?one na chorobotwórcze dzia?ania substancji s?  osoby ma?o odporne a zw?aszcza dzieci.

Wszyscy mamy prawo do czystego powietrza !

Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi 2010

obracajaca-kula-ziemska.gif
  program10mdz.jpg

RÓ?NORODNO?? W NAS, BIORÓ?NORODNO?? WOKÓ? NAS

a. konkurs plastyczny - protokó? jury

b. konkurs fotograficzny - protokó? jury

c. konkurs poetycki - protokó? jury

d. konkurs fotograficzno - ekologiczny "?wiat z plastiku" - protokó? jury

e. konkurs teatrzyków dzieci?cych - protokó? jury

f.  konkurs piosenki - protoko? jury

 

Rok 2010 to rok jubileuszowy, w którym ?wi?tujemy 40-lecie obchodów Dnia Ziemi na ?wiecie i 20-lecie w Polsce. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowi?o 2010 rok Mi?dzynarodowym Rokiem Ró?norodno?ci Biologicznej, dlatego te? ogólnopolskie obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi 2010 przebiega?y pod has?em RÓ?NORODNO?? W NAS, BIORÓ?NORODNO?? WOKÓ? NAS. Podobnie by?o i w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku, gdzie tegoroczne obchody odby?y si? 22 i 24 kwietnia.

W czwartkowym programie 22 kwietnia znalaz? si? Festiwal Zdrowia organizowany przez przeworski SANEPID z okazji ?wiatowego Dnia Zdrowia. Impreza ta przygotowana przez pani? Justyn? Ka?amarz ju? od 3 lat doskonale wpisuje si? w obchody dnia ziemi, bowiem, jak wiadomo, zdrowie z ekologi? ma du?o wspólnych mianowników. Podczas festiwalu wyst?pi?y dzieci z przeworskich szkó? i przedszkoli oraz z okolicznych miejscowo?ci. Festiwalowe wyst?py dzieci przeplatane by?y inscenizacjami, które prezentowane by?y w ramach konkursu teatrzyków dzieci?cych. Jury w sk?adzie: Bo?ena Kucab - muzyk MOK Przeworsk, Bo?ena Siwiecka – choreograf MOK Przeworsk oraz Ryszard Trelka – Pa?stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowi?o wyró?ni? 2 grupy: dzieci z klas II i III ze Szko?y Podstawowej w Gniewczynie ?a?cuckiej za przedstawienie "Ratujmy nasz wspólny dom" oraz grup? „Wiewiórki” z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku za "Pogotowie ekologiczne"oraz przyzna? I miejsce teatrzykowi "Bajanie" ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku za inscenizacj?" Ziemia – zielona wyspa".

W1rajdmdz10.jpg sobot?, drugiego dnia obchodów oko?o godziny 10-ej spod MOK wyruszy? rajd rowerowy na czele z dyrektorem MOK panem Andrzejem Kowalskim. Trasa rajdu wiod?a przez Gorliczyn? – Gniewczyn? – Grodzisko Dolne – Grodzisko Górne. Po postoju w le?niczówce, gdzie rajdowcy posilili si? grillowan? kie?bas? wszyscy t? sam? tras? powrócili do Przeworska. Natomiast w MOK-u o godzinie 13 nast?pi?o uroczyste wr?czenie nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach obchodów: plastycznego, fotograficznego, poetyckiego oraz fotograficzno-ekologicznego „?wiat z plastiku”.

Konkurs plastyczny ocenia?o jury w sk?adzie: Halina Superson – Galeria „Magnez” w Przeworsku, Janusz Olech – plastyk z MOK Przeworsk, Marcin Wikiera, Gabriel Manowiec – animator kultury – MOK Przeworsk. Komisja oceniaj?ca po zapoznaniu si? z pracami plastycznymi 159 osób, w tym: w kategorii I: (dzieci do 13.r.?) – 145 autorów, w kat. II (m?odzie? do 18 r.?.) - 14 autorów, postanowi?a I kategori? (dzieci do 13.r.?) podzieli? na dwie podkategorie: a. dzieci przedszkolne, b. dzieci szkolne do 13 r.?.. Kategori? Ia zdominowa?y dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku: I miejsce zdoby?o ex aequo dwoje 5-latków z: Ola Jakielaszek oraz Bartek Lechowicz, II miejsce ex aequo dla 5 letniej Martyny Krzan oraz 6-letniej Igi Michalichy a III miejsce przypad?o 6-letniej Zosi Markowicz. Ponadto jury wyró?ni?o Dari? Szynal z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Przeworsku oraz 6-letni? Zosi? Sochack? z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku. W kategorii I b. I miejsce zdoby? Bartosz Groch a II miejsce Wojciech Maziarz, obaj z Zespo?u Szkó? w Gorzycach, laureatami III miejsca zostali ex aequo: Wojciech Kierepka ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Majdanie Sieniawskim oraz 7-letnia Maria Sala ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Ponadto jury wyró?ni?o 4 osoby ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Majdanie Sieniawskim: Ew? Rutkowsk?, Sylwi? G?sior, Damiana S?ka oraz Karola Sikorskiego. W kategorii II jury nie przyzna?o miejsc tylko 3 wyró?nienia dla: Anny Pokrywki z Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce, Magdaleny Burat z Gimnazjum w Rozborzu oraz Justyny ?ygi z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze.

1wystawamdz10.jpgTa sama komisja wy?oni?a tak?e laureatów konkursu fotograficznego, na który wp?yn??o 14 zg?osze?, w tym w kat. I (m?odzie? do 18 r.?.) - 13 autorów, w kat II (doro?li) – 1 autor. Jury postanowi?o przyzna? 3 nagrody w kategorii I: I miejsce: Katarzyna Rydzik – zestaw „ludzie i ...” z LO Przeworsk, II miejsce: Agnieszka Lichota z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze, III miejsce: Jan Podgórski z Kisielowa. W kategorii II z wiadomych wzgl?dów nagród ani wyró?nie? nie przyznano.

Protoko? kolejnego – poetyckiego konkursu odczyta?a polonistka - pani Krystyna Neuberg, która obok Bo?eny Siwieckiej oraz Gabriela Manowca z MOK wchodzi?a w sk?ad komisji oceniaj?cej ten konkurs. Jury po zapoznaniu si? z utworami literackimi 21 osób w kategorii I: (dzieci do 13.r.?) postanowi?o nagrodzi? trójk? m?odych poetów z Zespo?u Szkó? nr 2 w Manasterzu: I miejsce otrzyma?a 11-letnia Karolina Czarnik, II miejsce -12 letnia Monika Kurpyta, III miejsce – 11-letnia Karolina Ha?ys. Z tej samej szko?y zostali równie? wyró?nieni: 11-letnia Patrycja Pilawa oraz 12-letni Wojciech Gomó?ka. Trzecie wyró?nienie otrzyma?a 11-letnia Aleksandra Po?e? ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Ponadto jury konkursu postanowi?o wyró?ni? czwórk? najm?odszych - 7-letnich uczestników konkursu z Zespo?u Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce: Rados?awa Zaj?ca, Monik? Kubick?, Gabriel? R?czk? oraz Malwin? Lemiech.

Ostatnim konkursem, którego prace laureatów mo?na podziwia? jeszcze do 14 maja br. w Galerii MOK jest konkurs fotograficzno-ekologiczny „?wiat z plastiku”. G?ównym pomys?odawc? jego g?ównych za?o?e? jest pan Marcin Wikiera. Adresatami tego konkursu byli uczniowie klas szkó? podstawowych i gimnazjalnych powiatu przeworskiego. To samo jury, które ocenia?o prace plastyczne i fotograficzne wy?oni?o równie? laureatów tego konkursu. Po zapoznaniu si? z fotografiami prac 24 uczestnicz?cych w konkursie klas, w tym: w kategorii a: najciekawsza praca z plastiku – 15 zg?osze?, w kategorii. b: najlepszy pomys? na ponowne zastosowanie plastiku w ?yciu codziennym - 9 zg?osze? komisja oceniaj?ca postanowi?a w kategorii a. I miejsce przyzna? klasie III c z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze za, jak si? pó?niej okaza?o, najwi?kszych rozmiarów prac? - Krówka – Ekusia. W tym miejscu trzeba doda?, i? jury ocenia?o fotografie prezentowanych na wystawie prac, których gabaryty nie zawsze mo?na by?o rozszyfrowa? z samych tylko fotografii. II miejsce zaj??a klasa IV z Zespo?u Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce za równie? imponuj?ce Drzewo nadziei, III miejsce - klasa III b z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze za plastikowego Robokr?taka. Ponadto wyró?nienie otrzyma?a klasa II c z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze za Wiatrow? ?mieciar? oraz Faustyna Pokrywka i Malwina Buniowska ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Majdanie Sieniawskim za makiet? plastikowego ?wiata. W kategorii b. na najwy?szym podium stan??a Monika Ciele? z klasy III b ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku za lalk?/zabawk? Butelkowa Zuzia. Tu? za ni? uplasowa?y dzieci z klasy II d ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku za pi?kny plastikowy Bukiet kwiatów. III miejsce zaj??y Angelika Paw?owiec i Paulina Paw?owiec z klasy III a z Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce za bardzo wygodne ?ó?eczko dla lalek . Podobnie jak w kat. a przyznane zosta?y 2 wyró?nienia: dla klasy VI z Zespo?u Szko?y Podstawowej w Jagielle za prac? przedstawiaj?c? robota /praca nie zatytu?owana/ oraz klasy II a z Gimnazjum nr 1 w Ka?czudze za odlotow? Palm? Jagusi?. W tym miejscu serdeczne podzi?kowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za ufundowanie nagród dla laureatów 5 konkursów. Po wernisa?u wystawy i wr?czeniu nagród laureatom rozpocz?? si? ostatni z konkursów organizowanych w ramach obchodów MDZ 2010 - konkurs piosenki. Do muzycznego boju stan??o 15 wykonawców w 3 kategoriach wiekowych: kategoria wiekowa: I a (dzieci 6-8 lat) – 6 uczestników, kategoria wiekowa: I b (dzieci i m?odzie? 9 - 13 lat) – 4 uczestników, kategoria wiekowa II: (m?odzie? od 14 do 18 roku ?ycia) – 6 uczestników. Wyst?py ocenia?o jury z MOK Przeworsk w sk?adzie: Bo?ena Kucab - muzyk, Bo?ena Siwiecka – choreograf, Mariusz Mirkiewicz – muzyk. W?ród najm?odszych uczestników konkursu jury wyró?ni?o Ma?gorzat? Jachym ze Szko?y Podstawowej nr.1 w Przeworsku, natomiast I miejsce zaj?li: Marysia Wojnarowicz i Marcin Wajda z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku, II miejsce – Damian Balawajder z Zespo?u Szkó? w Gaci – Szko?a Podstawowa, III miejsce – Jagoda D?ugosz. z Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku. W kategorii wiekowej: I b wygra?a Aleksandra Wajda ze Szko?y Podstawowej nr.2 w Przeworsku, II miejsce zaj??a Klaudia Susik ze Szko?y Podstawowej nr.1 w Przeworsku, III miejsce - Ewa Rutkowska ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sieniawskim, natomiast wyró?niona zosta?a Olga St?cel ze Szko?y Podstawowej nr.1 w Przeworsku. Spo?ród uczestników najstarszej grupy wiekowej sk?adaj?cej si? z samych wokalistek jury postanowi?o wyró?ni? Izabel? Syka?? z Gimnazjum Nr 1 w Ka?czudze oraz nagrodzi? za I miejsce Justyn? Lej? i Milen? Czarny z Gimnazjum Nr 1 w Przeworsku.

1glinamdz10.jpgW przerwie konkursu piosenki w holu MOK, w otoczeniu wystawy prac Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego dla uczniów ?rednich szkó? plastycznych pn. “Zagro?enia ?rodowiska Naturalnego Cz?owieka” udost?pnionej nam przez Zespó? Szkó? Plastycznych w Jaros?awiu, odby? si? konkurs ekoceramiczny przygotowany przez pani? Barbar? Tereszkiewicz z Ko?a Ceramiki i Batiku MOK Przeworsk, w którym dzieci wykonywa?y figurki ptaków z gliny. Konkurs cieszy? si? du?ym zainteresowaniem dzieci i spo?ród 11 prac jury w sk?adzie: Barbara Tereszkiewicz z Ko?a Ceramiki i Batiku oraz Henryk Lasek z Ko?a Modelarni Okr?towej z MOK Przeworsk nagrodzi?o Aleksandr? Wajd?, Ew? Rutkowsk?, Basi? Filip oraz Angelik? Dynda?. Pozosta?e dzieci otrzyma?y nagrody pocieszenia.

W sobotnim programie znalaz?a si? tak?e projekcja filmów animowanych ”Zagro?enia ?rodowiska Naturalnego Cz?owieka” ww. Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego dla uczniów ?rednich szkó? plastycznych udost?pniona przez Zespó? Szkó? Plastycznych w Jaros?awiu oraz gaw?da harcerska przygotowana przez szczep harcerski “Kresy” z Przeworska. Tegoroczne obchody zako?czy?y si? koncertem muzycznym, w którym wyst?pi? dziewcz?cy band kryj?cy si? pod nazw? The Formacja, formacja bluesowa Ceg?a oraz folkkapela Barban vel asyaa. Ponadto zata?czy? Zespó? Piosenki i Ruchu “Plusik” oraz Zespó? taneczny “Plus”, który kilkakrotnie bisowa? po „cha-chy”.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za ufundowanie nagród dla laureatów 5 konkursów: plastycznego, fotograficznego, poetyckiego, piosenki oraz teatrzyków dzieci?cych, wielkie dzi?ki dla satyryka Henryka Cebuli za czwarte z kolei logo obchodów MDZ /jedno by?o autorstwa Magdaleny Mach/, dla przeworskiego Sanepidu z pani? Justyn? Ka?amarz na czele za Festiwal Zdrowia, dla wszystkich jurorów ww. konkursów, dla ZSP Jaros?aw za udost?pnienie wystawy oraz filmów animowanych, dla Przeworskiego Stowarzyszenia Kolarskiego i Urz?du Miasta Przeworska za wspó?organizacj? rajdu rowerowego, dla pani Barbary Tereszkiewicz z Ko?a Ceramiki i Batiku MOK Przeworsk za organizacj? konkursu ekoceramicznego, dla harcerzy ze szczepu harcerskiego „Kresy” z Przeworska za gaw?d?, dla zespo?ów muzycznych u?wietniaj?cych swoimi wyst?pami nasze obchody oraz dla wszystkich uczestników konkursów, wielkie dzi?ki za udzia?. Zach?camy oczywi?cie do partycypowania w nast?pnym roku w kolejnej VI ju? edycji MDZ. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy ?ycz?c dalszych sukcesów. Miejmy nadziej?, i? g?ówny cel organizowanych ju? po raz pi?ty obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi czyli edukacja ekologiczna spo?eczno?ci powiatu przeworskiego a przede wszystkim propagowanie ekologicznego stylu ?ycia zwi?zanego z codziennymi wyborami zachowa? proekologicznych i prozdrowotnych, zach?canie szczególnie m?odych ludzi do aktywnego w??czanie si? w dzia?ania na rzecz Ziemi, troska o najbli?sze otoczenie, o stan naszego ?rodowiska i naszego sumienia ekologicznego, które w du?ej mierze zale?y od naszej edukacji a w tym i autoedukacji, zosta? w pewnej mierze osi?gni?ty chocia?by przez wszystkich uczestników podejmowanych dzia?a?.


Gabriel Manowiec

 

FOTORELACYJKA
KATALOG MDZ 2010

 


 


 

 


 

Wszelkich informacji na temat w/w przedsi?wzi?cia udziela Gabriel Manowiec tel (016) 648 79 11, wew. 21, e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Godzina dla Ziemi 28 marca 20.30

„Godzina dla Ziemi” (Earth Hour) to ogólno?wiatowa inicjatywa zorganizowana przez mi?dzynarodow? organizacje ekologiczn? WWF po to, by przeciwstawi? si? najwi?kszemu zagro?eniu dla naszej planety: zmianom klimatu. Na ca?ym globie o jednej godzinie wy??czymy ?wiat?a w naszych domach, firmach i budynkach publicznych. Zgasn? iluminacje spektakularnych miejsc, m.in. Pa?ac Kultury i Nauki w Warszawie, Koloseum w Rzymie, Opera w Sydney czy Most Golden Gate w San Francisco.

wi?cej

mdz1.jpg
Ochrona klimatu jest wa?n? dziedzin? dla Polski. Wiele osób, instytucji i organizacji podejmuje wyzwania, by ?wiadomo?? ekologiczna kierunkowa?a dzia?ania cz?owieka na co dzie?. Ogromne znaczenie ma zachowanie ka?dego z nas. Dbanie o najbli?sze ?rodowisko powinno sta? si? nawykiem, cho?by poprzez tak proste czynno?ci jak segregacja ?mieci, oszcz?dno?? energii elektrycznej (wy??czanie zb?dnego o?wietlenia, zakup energooszcz?dnych ?arówek i sprz?tu AGD, nie pozostawianie odbiorników radiowych i telewizyjnych w stanie czuwania), oszcz?dzanie zu?ycia wody w gospodarstwach domowych, oddawanie zu?ytych baterii czy elektro?mieci do przeznaczonych do tego celu punktów zbiórki.


Po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych ?wi?towano Dzie? Ziemi w 1970 roku . Uroczysto?ciom towarzyszy? niespotykany dot?d entuzjazm. Dwadzie?cia milionów Amerykanów porzuci?o biura i urz?dy, wychodz?c na ulice w tanecznych korowodach. Dziesi?? tysziemia.gifi?cy szkó? i dwa tysi?ce uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych zawiesi?y w tym dniu dzia?alno??, gdy? wi?kszo?? pracowników zamiast do pracy posz?a na spotkania ugrupowa? ekologicznych. Od 1990 roku Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi zacz?to obchodzi? na ca?ym ?wiecie. W tym te? roku po raz pierwszy w 140 krajach w marszach, happeningach i paradach wzi??o udzia? ponad 200 milionów osób. W okoliczno?ciowych ulotkach apelowano o oszcz?dzanie wody, ratowanie lasów tropikalnych i ograniczenie emisji gazów wywo?uj?cych kwa?ne deszcze. 15 lat temu ?wi?towano tak?e po raz pierwszy w Warszawie. Obchodom towarzyszy?y liczne spotkania, wyk?ady, dyskusje z udzia?em polityków i dzia?aczy ekologicznych, zaj?cia plastyczne dla dzieci, koncerty oraz zabawy. Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku od czterech lat jest organizatorem obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi. W tym roku program obchodów rozbity zosta? na dwa dni: 24 i 25 kwietnia. W nawi?zaniu do tegorocznego has?a obchodów Z ENERGI? CHRO?MY KLIMAT w marcu og?oszonych zosta?o 5 konkursów o zasi?gu powiatowym: fotograficzny, plastyczny, literacki, recytatorski i piosenki.

Trzeba przyzna?, i? z roku na rok konkursy ciesz? si? coraz wi?kszym zainteresowaniem a najliczniejsz? grup? uczestników s? oczywi?cie dzieci, które najch?tniej bior? udzia? w konkursie plastycznym. W tym roku nades?anych zosta?o 136 prac plastycznych, w tym a? 125 autorów z pierwszej kategorii wiekowej (dzieci do 13 r.?.). W zwi?zku z tak du?? ilo?ci? zg?osze? komisja oceniaj?ca przyzna?a 4 wyró?nienia: 5-letniej Oliwii Dryniak z Przedszkola Sióstr Mi?osierdzia w Przeworsku, 6-letniej Zuzi Ho?ub z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku, 7-letniej Marii Ochyrze ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku oraz 10-letniej Magdalenie St?cel ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Przeworsku. Ponadto III miejsce zaj?? 5-letni Damian Domka z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku, II miejsce przypad?o równie? 5- letniemu Danielowi Ochyrze tak?e z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku. Jury przyzna?o dwa I miejsca: 9-letniej Joannie Koterbie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku oraz 12 – letniemu Piotrowi Hudeckiemu ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Przeworsku. Ze wzgl?du na ma?? ilo?? zg?osze? w kategorii II (m?odzie? do 18 r.?.) jury przyzna?o tylko 2 wyró?nienia dla: 15-letniego Artura Powro?nika i 18-letniego Adama Jamrozika z Gimnazjum Specjalnego w Przeworsku. Podobnie i w III kat. (doro?li) wyró?nione zosta?y 2 osoby: Teresa Mastej oraz Ma?gorzata Gawe? z Ka?czugi.

W konkursie literackim wzi??o udzia? 24 autorów i oczywi?cie najliczniejsz? grup? znów by?y dzieci do 13 r.?. Po zapoznaniu si? z utworami literackimi 21 uczestników konkursu z I kategorii wiekowej jury postanowi?o wyró?ni? 11-letniego Patryka Balawendra oraz 13 - letni? Gabriel? Balawender z Zespo?u Szkó? w Gaci a tak?e 12 – letni? Konstancj? Mroziak ze Szko?y Podstawowej w Ka?czudze. III miejsce zaj??a 12 - letnia Gabriela Tokarz ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, II miejsce przypad?o 12-letniemu Ma?kowi Zdyblowi ze Szko?y Podstawowej w Ka?czudze oraz 9-letniej Karolinie Szczepa?skiej ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Na najwy?szym miejscu na podium stan?li natomiast 10-letni Micha? Zdybel oraz 13-letnia Gabriela Sas ze Szko?y Podstawowej w Ka?czudze. Ze wzgl?du na to, i? w kategorii II (m?odzie? do 18 r.?.) by?o tylko 2 autorów komisja oceniaj?ca przyzna?a wyró?nienie specjalne 16-letniemu Tomaszowi Homikowi z Gimnazjum Specjalnego w Przeworsku. W III kategorii dla doros?ych (1 autor) nagród ani wyró?nie? nie przyznano.

Najmniejszym zainteresowaniem cieszy? si? konkurs fotograficzny, w którym udzia? wzi??o tylko 10 osób. Spo?ród 8 autorów w kategorii I (m?odzie? do 18 r.?.) jury postanowi?o wyró?ni? Judyt? Osmyk z Gimnazjum w Przeworsku oraz Mari? Krup? z ZSOiZ w Przeworsku. Na podium stan?li natomiast: Katarzyna Rydzik z Gimnazjum w Przeworsku – III miejsce, Aneta Ozi?b?y z ZSOiZ w Przeworsku – II miejsce oraz Monika Weselak równie? ZSOiZ w Przeworsku – I miejsce. W kategorii dla doros?ych wyró?nienie specjalne otrzyma?a pani Joanna Kuczek z Przeworska.

Pierwszy dzie? obchodów (24 kwietnia) rozpocz?? si? prezentacj? multimedialn? „Odnawialne ?ród?a energii” przygotowan? i zaprezentowan? przez pani? Bernadett? Krajnik. Nast?pnie wyst?pi?y dzieci ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku w przedstawieniu „Stworzenie ?wiata”. Kolejnym punktem programu by? „Festiwal Piosenki o zdrowiu” zorganizowany przez przeworski SANEPID. Po krótkiej przerwie odby? si? konkurs recytatorski, w którym wzi??o udzia? 25 uczestników. Spo?ród 19 osób w kategorii I (dzieci do 13 r.?.) jury postanowi?o: wyró?ni? 6-letni? Ameli? Szkatulsk? z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku, III nagrod? przyzna? 7-letniemu Julianowi S?omie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, przyzna? dwa II miejsca: 7-letniej Karolinie Siedlec ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku i 9-letniemu Mateuszowi B?kowi z Zespo?u Szkó? w Try?czy, oraz dwa I miejsca: 6-letniej Annie So?ek z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku i 13-letniej Paulinie Drozd z Zespo?u Szkó? w Gaci. W kategorii II (m?odzie? do 18 r.?.) jury przyzna?o 2 wyró?nienia: 15-letniej Ewelinie Kruk z Zespo?u Szkó? w Gaci oraz 17-letniemu Konradowi Czeszykowi za wiersz „Deszcz majowy” z ZSOiZ w Przeworsku. Pierwszy dzie? obchodów zako?czy?a projekcja filmu Peaceable Kingdom” oraz wr?czenie nagród laureatom konkursu recytatorskiego.

W sobot? 25 kwietnia o godzinie 13-ej w Galerii MOK odby?o si? otwarcie wystaw pokonkursowych: fotograficznej i plastycznej po??czone z uroczystym wr?czeniem nagród laureatom. Zaraz potem spod MOK-u ruszy? rajd rowerowy wspó?organizowany przez Przeworskie Stowarzyszenie Kolarskie oraz Urz?d Miasta Przeworsk. Przejazdowi niemal 150 uczestników rajdu blisko 30 kilometrow? tras? sprzyja?a pi?kna, s?oneczna pogoda. Nast?pnie ju? na scenie przed budynkiem MOK wr?czone zosta?y nagrody laureatom konkursu literackiego i rozpocz?? si? konkurs piosenki. Po przes?uchaniu 21 osób, komisja oceniaj?ca postanowi?a w kategorii I (dzieci do 13 r.?.) wyró?ni?: 6-letni? Ann? Olejark? z PM nr 3 w Przeworsku, 9-letni? Aleksandr? Zab?ock? (za wykonanie piosenki „Moja Planeta”) i 12-letni? Natali? ?ap? ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Ponadto jury przyzna?o: dwa III miejsca: 7-letniej Joannie Czepieli z Przedszkola Sióstr Mi?osierdzia w Przeworsku i 12-letniej Karolinie Bieniasz z Zespo?u Szkó? w Rozborzu, dwa II miejsca: 6-letniej Zofii Kozak z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku i 11-letniej Klaudii Susik ze Szko?y Podstawowej nr 1 w Przeworsku, dwa I miejsca: 6-letniemu Micha?owi B?dkowskiemu z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku i 11-letniej Gabrieli Kubrak ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Przeworsku.

Zaraz po przes?uchaniach konkursowych zacz?li przybywa? z trasy pierwsi uczestnicy rajdu rowerowego. W tym samym czasie kiedy obradowa?o jury konkursu piosenki odby? si? spektakularny pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Krystiana Herby z Rzeszowa. Pó?niej na scenie pojawili si? przeworscy harcerze ze szczepu harcerskiego „Kresy” którzy zaprezentowali ekologiczn? gaw?d? po czym wr?czone zosta?y nagrody laureatom konkursu piosenki.

Tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi zako?czy? koncert muzyczny, w którym wyst?pi?y dwie kapele z Przeworska: Atari turla i Sier?ciuchy oraz kapela folkowa Balkan Sevdah z Warszawy, wykonuj?ca etniczn? muzyk? ba?ka?sk?.

Reasumuj?c, sk?adamy serdeczne podzi?kowania wszystkim uczestnikom konkursów a laureatom gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów. Pozostaje tak?e nadzieja, i? zamierzony cel edukacyjny zosta? osi?gni?ty i wszystkim zainteresowanym bli?sze sta?y si? problemy natury ekologicznej a zw?aszcza te zwi?zane z tegorocznym has?em „Z energi? chro?my klimat”. W miejscu tym nale?? si? tak?e serdeczne podzi?kowania wszystkim tym, dzi?ki którym po raz czwarty ju? mogli?my ?wi?towa? Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi. Wielkie dzi?ki Henrykowi Cebuli, który wykona? logo tegorocznych obchodów, pani Bernadetcie Krajnik za ciekaw? prezentacj? multimedialn? o odnawialnych ?ród?ach energii, m?odym fotografikom z KFF ZOOM art za relacj? fotograficzn? i filmow?, m?odzie?y z Ko?a Ceramiki i Batiku za pokaz prac ko?a i „próby” zbierania podpisów pod petycj? w sprawie zakazu importu foczych futer do Polski (Viva – Akcja dla zwierz?t”), Fundacji ekologicznej Arka za plakaty i materia?y promuj?ce ekologi? a tak?e WFO?iGW w Rzeszowie za wspó?finansowanie nagród oraz pami?tkowego folderu.

GabMan

 

    program.jpg

  

foto - 24.04

 

Protoko?y jury konkursów:

a. plastyczny - protokó? jury

b. fotograficzny - protokó? jury

c. literacki - protokó? jury

 

d. recytatorski -  protokó? jury

e. konkurs piosenki- protokó? jury

 


 


 

logomdz.jpg

 

  Obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi

Po raz pierwszy w Przeworsku obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi, które na ca?ym ?wiecie przypadaj? na 22 dzie? kwietnia, zorganizowane zosta?y pod patronatem Miejskiego O?rodka Kultury im. Oskara Kolberga w 2006 roku. G?ównym przes?aniem i celem tego wydarzenia jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna oraz zwrócenie uwagi na problemy ochrony ?rodowiska naturalnego, co zwi?zane jest w du?ej mierze z wci?? jeszcze ma?? kultur? ekologiczn? w naszym spo?ecze?stwie. Co roku podejmowane dzia?ania s? wspólnym przedsi?wzi?ciem wielu ludzi, instytucji, szkó? i przedszkoli. Impreza zazwyczaj rozpoczyna si? od kolorowego happeningu- przemarszu ulicami miasta dzieci ze szko?y podstawowej nr 1 z Przeworska. Kolejnym sta?ym punktem obchodów jest otwarcie pokonkursowych wystaw, uroczyste wr?czenie nagród laureatom og?aszanych wcze?niej konkursów (zazwyczaj literackiego, plastycznego i fotograficznego) a tak?e wernisa? wystawy towarzysz?cej. W czasie obchodów organizowane s? tak?e konkursy dla dzieci (np. na ma?? form? plastyczn? z masy papierowej), pokazywane s? filmy o tematyce ekologicznej, odbywaj? si? wyst?py, inscenizacje dzieci ze szkó? i przedszkoli, wyg?aszane s? wyk?ady i prelekcje, co roku przygotowywany jest te? happening. Za pierwszym razem zbudowali?my s?onia z makulatury i innych surowców wtórnych. Rok pó?niej uroczy?cie znakowali?my przeworskie pomniki przyrody (na jednym z drzew tabliczk? przybi? Burmistrz Miasta Przeworsk Janusz Mago?, który co roku wspiera nasze dzia?ania) natomiast w tym roku m?odzie? wraz z dzie?mi wykona?a plastyczny collage. Obchody rokrocznie ko?cz? si? koncertem muzycznym. Podczas naszej imprezy grali m.in. All Sounds Allowed z Wroc?awia, znana formacja folkowa Kwartet Jorgi czy „Obscura” z Rzeszowa Podejmowane dzia?ania niew?tpliwie maj? charakter edukacyjny i wywieraj? du?y wp?yw g?ównie na dzieci, które chyba najliczniej uczestnicz? we wszystkich formach organizowanych aktywno?ci. Wa?nym aspektem ca?ego przedsi?wzi?cia s? niew?tpliwie pami?tkowe koszulki a w tym roku tak?e znaczki – przypinki z nadrukiem logo Dnia Ziemi, przekazywane laureatom konkursów i noszone podczas obchodów przez organizatorów i wszystkich, którzy czynnie w??czyli si? w akcj?. Wiadomym jest, i? poprzez takie, nawet bardzo spektakularne dzia?ania, aczkolwiek tylko jednorazowe, nie osi?gnie si? wszystkich zamierzonych efektów, jest to przecie? d?uga droga i ca?y proces ró?nych dzia?a?, dlatego zamierzamy kontynuowa? proekologiczne dzia?ania na rzecz Ziemi w ramach obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi jeszcze bardziej poszerzaj?c zakres dzia?a?, w??czaj?c nowych uczestników i zapraszaj?c do wspólnej inicjatywy ró?ne jednostki i placówki. Warto te? wspomnie? o namacalnych efektach dzia?a?, bowiem „mapa brakuj?cych koszy” wykonana przez harcerzy odnios?a skutek i Przeworska Gospodarka Komunalna uzupe?ni?a brakuj?ce kosze w mie?cie

Sk?adamy wielkie podzi?kowania dla tych wszystkich, którzy wspieraj? nasz? akcj? i dzi?ki którym obchody Mi?dzynarodowego Dnia Ziemi mog? si? odbywa?, tym samym oczywi?cie zach?caj?c do zaanga?owania i pomocy w kolejnych edycjach.

Gabriel Manowiec

Zmieniony ( 15.05.2015. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.