W skrócie

MI?DZYNARODOWY DZIE? ZIEMI I ZDROWIA 2015 - FOTOrelacja
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci arrow Zespo?y taneczne
Zespo?y taneczne PDF Drukuj Email
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

 zapisy_jabloneczka.jpg

"PLUS"

Zespó? Taneczny „Plus” powsta? w roku 1996 z inicjatywy dzieci, które wykazywa?y zainteresowanie ta?cem wspó?czesnym. Zespó? wykonuje ta?ce do wspó?czesnej muzyki rozrywkowej: Poisen, Call on me, Runway, Wind of change – Scorpionsów. W obecnym sk?adzie pracuje od wrze?nia 2005r. i liczy 8 dziewcz?t z ostatnich klas szkó? podstawowych i gimnazjum. Zespó? wyst?puje na imprezach organizowanych przez MOK, korzysta z zaprosze? innych o?rodków i domów kultury oraz zaprosze? innych instytucji.

wosp0929.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PLUSIK"

Zespó? Piosenki i Ruchu „Plusik” od wrze?nia 2005r.liczy 19 dziewcz?t w wieku od 7 do 12 lat. Ta?czy do utworów o tematyce dzieci?cej np. „Eldorado”, raqtime lub do wybranych utworów z muzyki klasycznej. Ze wzgl?du na nowy sk?ad zespó? przygotowuje si? do pierwszego wyst?pu, który odb?dzie si? podczas Fina?u Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w styczniu 2006r.

"JAB?ONECZKA"

Dzieci?cy Zespó? Ta?ca Ludowego „Jab?oneczka” nierozerwalnie zwi?zany jest z Miejskim O?rodkiem Kultury w Przeworsku, powsta? w 1976 roku. Nazwa „Jab?oneczka” pochodzi od tytu?u wiersza o charakterze ludowym, którego autorem jest poeta Julian Przybo? pochodz?cy z Ziemi Rzeszowskiej.

W obecnym sk?adzie zespó? pracuje od wrze?nia 2005r. i liczy 20 osób tj. 9 par i dwie dziewczynki bez pary. S? to dzieci w wieku od 8–13 lat. Na co dzie? próby zespo?u odbywaj? si? na scenie MOK do akompaniamentu fortepianu. Repertuar zespo?u obejmuje ta?ce narodowe i wi?zank? ta?ców przeworskich: szewc, majdaneczek, ?yd, polka przeworska, gacok, przepióreczka oraz przy?piewki przeworskie. Repertuar ten jest ?ci?le zwi?zany z miejscem zamieszkania cz?onków zespo?u. Od wrze?nia 2005r. zespó? pracuje nad suit? ta?ców lubelskich. Zespó? bra? udzia? w licznych koncertach organizowanych przez MOK oraz wyst?powa? na zaproszenia innych o?rodków kultury jak np. Le?ajskiego Centrum Kultury, Miejskiego O?rodka Kultury i Rekreacji w Dynowie, Miejskiego O?rodka Kultury w Jaros?awiu, Miejskiego Domu Kultury w ?a?cucie itp., u?wietnia? swoimi wyst?pami ?wi?ta pa?stwowe reprezentowa? województwo podkarpackie na festiwalu folklorystycznym w Montefalcone nel Sannio we W?oszech w dniach 11–17 sierpnia 2004r. i na II Mi?dzynarodowym Folklorystycznym Festiwalu "Bojkowska Watra" w Iwanofrankowsku na Ukrainie od 3–6 wrze?nia 2004r. wraz z Przeworsk? Kapel? Podwórkow? "Beka", która na ten czas przeistacza?a si? w kapel? ludow? akompaniuj?c "Jab?oneczce".

Zespó? nie ma kapeli ludowej, na wyst?pach korzysta? z uprzejmo?ci Kapeli Ludowej Rodziny Seremetów lub "Beki", która dokona?a nagra? ta?ców i melodii do przy?piewek dla zespo?u.

jaboneczka1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIECI?CY ZESPÓ? TA?CA TOWARZYSKIEGO „JIVE”

Dzieci?cy Zespó? Ta?ca Towarzyskiego „Jive” istnieje trzy lata. Od listopada 2005r. liczy cztery pary. S? to dzieci ze szkó? podstawowych i gimnazjum. W repertuarze posiada uk?ad: walca wiede?skiego, cha cha `y, jive`a, i samby . Wyst?puje na imprezach organizowanych przez MOK oraz go?cinnie.

RYTMIKA

S? to zaj?cia umuzykalniaj?co-taneczne dla dzieci od 3 – 6 lat odbywaj? si? dwa razy w tygodniu po 1 godzinie. Na rytmik? ucz?szcza ok. 20 dzieci. Prowadzone s? ?wiczenia emisyjne, nauka piosenek, zabawy taneczne do piosenek, cz?sto zwi?zane z porami roku lub jakim? ?wi?tem. Dzieci ucz? si? te? prostych ta?ców np. Poleczki, krakowiaczka oraz ta?ców do wspó?czesnych dzieci?cych piosenek.

INSTRUKTOR – Bo?ena Siwiecka

Op?atno??:

zespo?y taneczne
30 z?/rok szkolny jednarozowo od jednego uczestnika
rytmika - 10 z?/rok szkolny jednarozowo od jednego uczestnika

Zmieniony ( 14.09.2012. )
 
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.