Go?cimy

W skrócie

SOLO DANCE 2015 - FOTO
 

Facebook

Rok Kolberga 2014

 

Oskar Kolberg
1814 - 1890

biogram

 

 

Aktualno?ci
Witamy na stronach MOK
Wpisał: Redaktor   
02.12.2005.

Witamy na stronach
Miejskiego O?rodka Kultury w Przeworsku.

Na naszej stronie znajduj? si? wszystkie informacje, które wi??? si? z nasz? dzia?alno?ci?.  Mo?na si? tu zapozna? z terminarzem naszego kina, do dyspozycji oddajemy równie? ca?y szereg niezb?dnych informacji na temat imprez, które organizujemy i wspó?organizujemy. Zach?camy równie? do obejrzenia galerii zdj??.

Zapraszamy!

 

nasz adres e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

Zmieniony ( 17.07.2007. )
 
Wakacje w MOK-u 2015
Wpisał: Redaktor   
08.07.2015.
 
Zmieniony ( 28.07.2015. )
 
KINO WARSZAWA
Wpisał: Redaktor   
19.09.2014.

Serdecznie zapraszamy do Kina "Warszawa"

Informujemy Pa?stwa, ?e zosta? zako?czony projekt pn. "Cyfryzacja kina Warszawa w Przeworsku". Dofinansowanie zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz ?rodki w?asne Miejskiego O?rodka Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku pozwoli?y na zakup cyfrowego projektora filmowego przystosowanego do wy?wietlania filmów w rozdzielczo?ci 4K.

 
    Informujemy, ?e okresie od 30 lipca do 27 sierpnia KINO "WARSZAWA" W PRZEWORSKU b?dzie nieczynne (przerwa wakacyjna). Startujemy ponownie od 28 sierpnia

AKTUALNY REPERTUAR

 

   wi?cej informacji na:

  Oficjalnej stronie "Kina Warszawa" - http://kino.przeworsk.um.gov.pl

i

FB

  Dofinansowano ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

   
Nowy system w kinie "Warszawa"


Od czerwca w kinie "Warszawa"w Przeworsku dzia?a system rezerwacji i sprzeda?y biletów. To kolejny krok modernizacji kina po zakupie projektora cyfrowego. Zadanie zosta?o dofinansowane ze ?rodków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej kwot? 13 tys. z?. Aby zainstalowa? system oraz poprawi? warunki zakupu biletów przez widzów, przebudowano równie? samo pomieszczenie kasy. Te wszystkie dzia?ania u?atwi? i usprawni? proces sprzeda?y oraz dystrybucji biletów, zw?aszcza, ?e uruchomiona zosta?a rezerwacja i sprzeda? internetowa. Dzi?kujemy za dotychczasow? frekwencj? na organizowanych seansach, od wrze?nia ubieg?ego roku prezentowane filmy obejrza?o ponad 14 tysi?cy widzów. Serdecznie zapraszamy do przeworskiego kina, to dla Pa?stwa unowocze?niamy je w miar? mo?liwo?ci, czyni?c miejscem przyjaznym i zach?caj?cym do jak najcz?stszych odwiedzin. Informacj? o kinie oraz wy?wietlanych filmach dost?pne s? na internetowej stronie kino.przeworsk.um.gov.pl i fb https://www.facebook.com/kinowarszawaprzeworsk
Zmieniony ( 28.07.2015. )
 
Nadchodz?ce WYDARZENIA
Wpisał: Redaktor   
07.02.2014.
 


 
 
Zmieniony ( 28.07.2015. )
 
DKF - ma?e kino WIELKIE FILMY
Wpisał: Redaktor   
25.06.2010.
    
 
Wakacyjna przerwa
Zapraszamy 24 sierpnia br.
 
 
 
     
Zmieniony ( 28.07.2015. )
Czytaj całość…
 
PÓ?KOLONIA LETNIA 2015
Wpisał: Redaktor   
22.07.2015.

FOTORELACJA

 

Ju? od kilkunastu lat w Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku organizowana jest pó?kolonia dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w mie?cie a na co dzie? ucz?szczaj?cych do przeworskich szkó? podstawowych i gimnazjum. Pó?kolonia trwa?a od 6.07. do 17 lipca 2015 r. od poniedzia?ku do pi?tku, zaj?cia odbywa?y si? w godzinach 9.00 -14.00 i ucz?szcza?o na nie 35 dzieci podzielonych na dwie grupy wiekowe. Ka?d? z grup opiekowa? si? wychowawca - instruktor, pracownik Miejskiego O?rodka Kultury. Sprawami zdrowia pó?kolonistów zajmowa?a si? zatrudniona na okres pó?kolonii higienistka. Nad ca?o?ci? opiek? sprawowa? kierownik pó?kolonii podleg?y bezpo?renio dyrektorowi Miejskiego O?rodka Kultury.

Na pó?kolonii dzieci przebywa?y nieodp?atnie, wszelkie koszty pokrywane by?y przez Urz?d Miasta Przeworska. Codziennie dzieci otrzymywa?y drugie ?niadanie przygotowywane przez firm? pani Marii Geraszek "Gemar". W s?oneczne dni pó?koloni?ci korzystali nieodp?atnie z basenu MOSiR, k?pali si? w wodzie pod opiek? ratownika i opalali si? w s?o?cu. W dni niepogody prowadzone by?y zaj?cia w sali MOK :zabawy z chust? zawody w pi?karzyki i tenisa sto?owego, zaj?cia z kursu ta?ca towarzyskiego, gry stolikowe, konkursy plastyczne. Dzieciom zorganizowano wycieczk? do Powiatowej Komendy Stra?y Po?arnej o do Policji tam zapozna?y si? z ciekow? prac? tych instytucji. Dzieciom wy?wietlano bajki w ramach tzw. "Ma?ego DKF -u". Najwi?ksz? atrakcj? by?a ca?odniowa autokarowa wycieczka do Krakowa, do Zamku Królewskiego na Wawe?u. Tam dzeci zwiedzi?y z przewodnikiem: Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Skarbiec Koronny i Zbrojowni? oraz Smocz? jam?. Poza tym spacerowa?y po rynku krakowskim i zwiedzi?y Sukiennice. Kolejn? wycieczk? by? wyjazd do Portu Lotniczego w Jasionce ko?o Rzeszowa, gdzie dzieci przechodzi?y przez kontrol? i uczestniczy?y w odprawie baga?owej. Ciekawostk? by?a Stra? Po?arna i pokaz gaszenia samolotu. Na zako?czenie pó?kolonii ka?de dziecko otrzyma?o dyplom i upominek.

Bo?ena Siwiecka

 

 
filmy animowane
Wpisał: Redaktor   
21.07.2015.
 
Dni Przeworska 2015
Wpisał: Redaktor   
29.06.2015.
 
 
 

Za nami Dni Przeworska, które w tym roku obchodzili?my w dniach od 10 do 12 lipca. Pi?tkowa cz??? obchodów skupiona by?a wokó?  wydarze? sportowych. Odby?y si? dwa turnieje:  Turniej Pi?karski „6”o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska oraz Turniej Koszykówki Dzieci i M?odzie?y „Trio-Basket”. Sobota zosta?a zarezerwowana na wydarzenie muzyczne. Jako pierwsze wyst?pi?y zespo?y Offroad
i  Strzyga , dzia?aj?ce przy Miejskim O?rodku Kultury w Przeworsku i prezentuj?ce mocne, gitarowe brzmienie. Pó?niej przysz?a pora na go?ci. Zespó? Luiku z Ukrainy, zaprezentowa? energetyczn? mieszank? ba?ka?skich rytmów z odrobin? elektroniki. Nast?pnym wyst?puj?cym by? Mr. Pollack  mocne rockowe riffy przeplatane melodyjnymi solówkami. Z godziny na godzin? Stadion Or?a zape?nia? si? publiczno?ci?. Nareszcie przyszed? czas na gwiazd? wieczoru, czyli Golec uOrkiestr?. Zespó? zagra? swoje najwi?ksze hity, zach?caj?c wszystkich do zabawy. Po koncercie odby? si? widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Niespodziank? dla publiczno?ci by? równie? spektakl tancerzy ognia. Sobotni? zabaw? zako?czy? zespó? Metro, przy którym bawiono si? do bia?ego rana. Niedziela to po??czenie wydarze? sportowych i muzycznych. Pocz?tkiem sportowych zmaga? by?y Otwarte Sp?awikowe Zawody W?dkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Przeworska, pó?niej mia? miejsce Grand Prix Przeworska Bieg na 5km oraz III Przeworski Rajd Rowerowy. Po sportowych emocjach przysz?a pora koncertów. Na pocz?tku wyst?pi? zespó? Utopia, prezentuj?cy muzyk? okre?lan? jako gothic rock. Na zako?czenie natomiast zaprezentowa?y si? zespo?y Masters i Atest, graj?ce muzyk? disco polo.

 Grzegorz Zych   

Zmieniony ( 22.07.2015. )
 
Dzie? Dziecka 2015
Wpisał: Redaktor   
28.05.2015.
 
Dzie? Matki 2015
Wpisał: Redaktor   
26.05.2015.
 
 

             W Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku odby? si? dnia 25 maja 2015 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej koncert zespo?ów artystycznych po?wi?cony mamom. Wzi??y w nim udzia? zespo?y wokalne: Molto, Bemol i solistki Natalia ?apa i Kasia Motyka, uczniowie szkó?ki muzycznej w klasie fortepianu: Zuzia Kapusta, Julia Gl?b, Kasia Superson i Wojtek Bondyra. Opraw? taneczn? tworzy?y zespo?y taneczne "Plusik" i "Plus" wykonuj?c po dwa ta?ce. Dzieci z zespo?ów recytowa?y wiersze dedykuj?c je swoim mamom.

Bo?ena Siwiecka

 
Zmieniony ( 28.05.2015. )
 
Zespó? JAK
Wpisał: Redaktor   
25.05.2015.

Zespó? piosenki poetyckiej JAK w sk?adzie: Gabriel Manowiec oraz Agata ?yli?ska, dzia?aj?cy przy Miejskim O?rodku Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku laureatem II miejsca na 8 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona - 22-24 maja 2015 - Busko Zdrój

Zmieniony ( 25.05.2015. )
 
XVI Konkurs piosenki "I ty mo?esz za?piewa?"
Wpisał: Redaktor   
13.04.2015.

Miejski O?rodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku zaprasza dzieci, m?odzie? oraz osoby doros?e do udzia?u w XVI Konkursie Piosenki „I ty mo?esz za?piewa?”, który odb?dzie si? 21.05.2015 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej MOK.

regulamin i karta zg?oszenia

fotorelacja

protokó? jury

Zmieniony ( 26.05.2015. )
 
Zobacz też…
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 487
© 2022 Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.